ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №11

от 25.05.2004 година

РЕШЕНИЕ № 67

 

 

 ЗА : Приемане Правилник за регистрация на квартални

съвети в Община Враца.

 

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т    С Ъ В Е Т

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

1.Приема Правилник за регистрация на квартални съвети и тяхното взаимодействие с Общинския съвет  и Общинската администрация.

 

 

 

 

 

 

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                    /Й. Стоянова/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р а в и л н и к

 

за регистрация на квартални съвети и за взаимодействието им с Общинския съвет и общинската администрация

 

          I. Определение и цели

 

          1. Кварталните съвети са граждански организации, които се изграждат и осъществяват своята дейност на доброволен принцип.

          Те не са политически структури и не се занимават с политическа дейност. Изграждат се в териториално обособени райони, които имат свой специфичен облик и сформирана жизнена среда, каквито са селата на общината и кварталите на града.

При учредяване на квартален съвет гражданите сами решават какъв да бъде териториалния обхват, така че в един квартал на града или селото може да има и повече от един квартален съвет.

          Идеята за създаване на квартални съвети е на общинската администрация – Враца и се базира на опита от успешно функциониране на такива граждански организации в гр. Тусон, САЩ, където представители на български общини са провели обучение.  

 

          2. Цели

          Със създаването на кварталните съвети се цели:

          - Да се стимулира инициативата на гражданите при решаване на проблемите на населените места - квартали и села, където те живеят или работят.

          - Да се постигне постепенна промяна в мисленето на хората от кварталите и селата, че решаването на проблемите зависи и от тях самите, че те лично могат чрез своите инициативи и предложения да участват в управлението и развитието на населеното място и така да променят начина на живот и жизнената среда съобразно техните критерии.

          - Да се изгради действено партньорство между кварталните съвети и органите на местното самоуправление, чрез което местната власт и администрация да се  доближат още повече до проблемите на хората, за да могат да ги решават по-успешно.

          3. За постигането на горните цели, при създаването на квартален съвет гражданите сами определят неговия Статут, включващ: предмет на дейност; брой членове на кварталния съвет, състав на ръководството му и техните права и задължения; продължителност на мандата на съвета, териториалния му обхват и т. н.

          4. кварталните съвети:

          - Проучват мнението на гражданите за решаване както на по-дългосрочни въпроси, като например – определяне приоритетите и перспективите за развитие на района, така и на проблеми с по-краткосрочен характер – извършване на ремонти и реконструкции в инфраструктурата, подобряване на транспортното обслужване, сметосъбирането и други.

          - На основа на мнението на гражданите, изготвят предложения до общинската администрация или до Общинския съвет за решаване на конкретните проблеми с обществена значимост за развитието на квартала и участват при вземането на решения по тях.

          - Установяват контакт с общинските съветници, които живеят или работят на територията на квартала, информират ги за цялостната си дейност и търсят тяхното съдействие за решаване на въпросите, поставени от гражданите.

          - Съвместно с общинската администрация участват в изготвянето на проекти за кандидатстване по програми за привличане на финансови средства за решаване на проблеми по благоустройството, околната среда, инфраструктурата и други. 

          - Осъществяват взаимодействие с представители на граждански структури и неправителствени организации.

          - Организират гражданите за облагородяване, хигиенизиране и поддържане на жилищните райони и други.

 

 

          ІІ. Изграждане на кварталните съвети

 

          1. Кварталните съвети се създават  на доброволен принцип на основата на Правилника за регистрация на квартални съвети и за взаимодействието им с Общинския съвет и общинската администрация и на приетия съответно от всеки квартален съвет негов Статут.

          2. Инициативата за провеждане на учредително събрание може да бъде на група граждани, на кмета на кметството, кметския наместник,общински съветници  или пълномощника, като се отчита наличието на положителна нагласа сред  гражданите от съответния район за създаване на квартален съвет.

          3. Със съдействието на общинската администрация се провежда широка информационна кампания, включително и чрез средствата за масово осведомяване, целяща да доведе до знанието на максимален брой граждани от даден квартал датата, мястото и часа на провеждане на събранието, на което може да вземат решение за учредяване на квартален съвет. 

          4. В учредителното събрание участват граждани, живущи в квартала, общински съветници, представители на общинската администрация, на кметството, директори на училища, държавни учреждения, частни фирми, неправителствени организации и други лица, които работят на територията на квартала.

          Целта на участието на представители на общинската администрация на събранието е да разяснят идеята за създаване на квартални съвети и запознаят присъстващите с Правилника за регистрация на квартални съвети и за взаимодействието им с Общинския съвет и общинската администрация. 

 

          IIІ. Регистрация

 

          1. До седем дни след учредителното събрание  на квартален съвет копие от протокола на събранието , списък на учредителите, избраните членове и ръководство на кварталния съвет и екземпляр от Статута се внасят за регистрация в Община Враца.

          Регистрацията се извършва чрез вписване на внесените материали от учредителното събрание в регистър, утвърден от кмета на общината.

          2. При промяна в ръководството на кварталния съвет, в петдневен срок се внася съответната промяна в регистъра.

 

 

          IV. Връзки и взаимодействие на кварталните съвети с Общинския съвет и общинската администрация

 

          1. Със заповед на кмета на Община Враца се определят служителите от общинската администрация, които ще осъществяват постоянна връзка и ще оказват помощ на кварталните съвети.

          2. Присъствието на представители на кварталните съвети на заседания на Общинския съвет и неговите комисии, както и поставянето на въпроси пред Общинския съвет и даването на отговори по тях се извършва съгласно предвидения ред в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца.

          3.Председателя на Общинския съвет определя общински съветници за осъществяване на връзка и оказване на помощ на кварталните съвети

          4. С участието и съдействието на кварталните съвети общинската администрация организира публични обсъждания на инфраструктурни, благоустройствени, екологични и други проекти (за паркове, градинки, детски площадки, мостове, гаражи, търговски обекти, застрояване на общински терени и други).

          5. Чрез кварталните съвети се провеждат публични обсъждания на проекти за актове на местната власт и документи на общинската администрация, Общинския съвет, които касаят всички граждани като стратегии, програми  и планове за общинско развитие, проекто-бюджета на общината, общински наредби и др. Целта на обсъжданията е гражданите да бъдат  предварително информирани, за да могат да дадат становища и предложения по проектите.

          6. Помещения за провеждане на публичните обсъждания, посочени в предходните т. т. 3 и 4, се осигуряват от общинската администрация.

          7. Финансови средства за реализиране на предложения, отправени писмено от квартални съвети до Общинската администрация или Общинския съвет, могат да бъдат осигурени от кмета на Община Враца или Общинския съвет,след Решение на Общинския съвет.

          8. Общинската администрация организира най-малко два пъти в годината общи срещи с ръководствата на кварталните съвети за отчитане на дейността,  координация и обмяна на опит.