ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ №11

от 25.05.2004 година

РЕШЕНИЕ № 75

 

 

ЗА : Приемане на тарифи за таксите , които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори,води и водни обекти – общинска собственост

 

О Б Щ И Н С К И Я Т       С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И :

 

          На основание чл.20 от ЗМСМА , във връзка с чл.11, т 8 от ЗМСМА,чл.24,ал.2 от Закона за лечебните растения и писмо № 1037 / 17.08.2001 година на РИОСВ – Враца:

          1.Приема тарифа за таксите , които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи,гори и водни обекти – общинска собственост , както следва :

 

Наименование

Мярка

Такса

/лв./

1

2

3

4

1.

Билки (в сурово състояние)

 

 

2.

Грудки, корени, коренища

 

 

 

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка,

 

 

 

ягода горска

кг

0,07

 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика

кг

0,03

 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка

кг

0,005

 

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка

кг

0,005

 

- други

кг

0,01

2.

Листа

 

 

 

- мечо грозде

кг

0,06

 

- боровинка червена и черна, лудо биле

кг

0,02

 

- бръшлян, чобанка

кг

0,01

 

- глог, живовляк, леска, липа, люляк,

 

 

 

оман чер, ягода горска

кг

0,01

 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел

кг

0,005

 

- други

кг

0,01

3.

Стръкове

 

 

 

- блатно кокиче

кг

0,07

 

- горицвет, лазаркиня

кг

0,06

 

- гълъбови очички, зайча сянка, залист

 

 

 

бодлив, исоп, прозориче жълто, шапиче

кг

0,01

 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга

 

 

 

миризлива, чубрица планинска

кг

0,02

 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион

 

 

 

червен, мащерка , очанка, риган обикновен

кг

0,01

 

- великденче, върбинка, жаблек, златна

 

 

 

пръчица, изсипливче, камшик, лепка,

 

 

 

медуница, миши уши, пача трева, пелин

 

 

 

обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено

 

 

 

пчелник, равнец бял

кг

0,01

 

- врабчови чревца, вратига, глухарче,

 

 

 

еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига

 

 

 

жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга

 

 

 

трицветна, хвощ

кг

0,005

 

- други

кг

0,01

4.

Цветове

 

 

 

- липа

кг

0,02

 

- божур, иглика

кг

0,03

 

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез,

 

 

 

тъжник блатен

кг

0,01

 

- акация бяла, бъз

кг

0,01

 

- вратига, глог, равнец бял

кг

0,005

 

- други

кг

0,01

5.

Плодове

 

 

 

- боровинка червена и черна, хвойна червена

кг

0,12

 

- хвойна сибирска

кг

0,08

 

- кисел трън, къпина, малина

кг

0,02

 

- бъз, глог, конски кестен, киселица

кг

0,01

 

- бъзак, трънка, шипка

кг

0,005

 

- други

кг

0,01

6.

Семена

 

 

 

- есенен минзухар

кг

0,12

 

- други

кг

0,06

7.

Пъпки

 

 

 

- странични борови връхчета

кг

0,13

 

- бяла бреза, черна топола

кг

0,08

 

- други

кг

0,06

8.

Кори

 

 

 

- мъждрян, ясен

кг

0,17

 

- зърнастец, кисел трън, леска

кг

0,08

 

- върба

кг

0,02

 

- дъб

кг

0,01

 

- бреза

кг

0,01

 

- обелки от плод орех

кг

0,005

9.

Дръжки

 

 

 

- бъз

кг

0,005

10.

Лишеи

 

 

 

- исландски

кг

0,08

11.

Водорасли

кг

0,24

II.

Генетичен материал за култивирано отглеждане,

 

 

 

включително при лабораторни условия за

 

 

 

създаване на колекции или за възстановяване

 

 

 

на други места в природата

 

 

1.

От защитени лечебни растения

 

 

 

- плодове

100 г

19,00

 

- семена

100 г

49,00

 

- резници

бр.

1,50

2.

От лечебни растения под специален режим

 

 

 

на опазване и ползване

 

 

 

- луковици, грудки, коренища

бр.

0,90

 

- плодове

100 г

4,50

 

- семена

100 г

9,50

 

- резници

бр.

0,48

3.

От други лечебни растения

 

 

 

- луковици, грудки, коренища от всички видове, с изключение на описаните

бр.

0,08

 

- лук (всички видове), перуника  (всички видове)

бр.

0,18

 

- ботурче есенно  (есенна циклама)

бр.

0,90

 

- семена

100 г

4,50

 

- резници

бр.

0,09

 

2.Таксите за ползване на лечебни растения по тази тарифа , когато ползването е от находища,намиращи се в общински гори , земи , води и водни обекти в населените места , в горския и поземлен фонд , постъпват в бюджета на Община Враца и се използват за опазване на околната среда.

 

          3.Контрол по разходване на постъпилите средства да се осъществява от Постоянната комисия по опазване на околната среда , транспорт,земеделие и гори.

 

          4.Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от директора на Държавно лесничейство – Враца – за горите – общинска собственост и от кмета  на Община Враца – за земеделски земи от Поземления фонд и включените в строителните граници на населените места – общинска собственост, след заплащане на такса в Общината.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :

                                                                      /Сл.Григоров/  

                                                Вярно с оригинала:                                                                      Сп."Работа със съветниците":     

                                                                                    /Й. Стоянова/