Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология » Инвестиционни намерения

Архив
Преустройство и модернизация на кравеферма за 40 броя крави

от 01.09.2011

Местоположение:
Поземлен имот № 9480168 в местност „Пожарковец”, землище Враца, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Възложител:
Детелин Пейчев Дойчинов,
с адрес:
гр. Враца 3000, ж.к. „Дъбника”бл. „Орбита” №6, Вх. Б, ап.33, общ. Враца. обл. Враца
тел: 0878 248 836

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното намерение на Земеделския производител Детелин Пейчев Дойчинов е свързано с преустройство и модернизиране на съществуваща животновъдна ферма. За целите на инвестиционното намерение има разработен архитектурен проект по задание на възложителя. Сградите са съществуващи и към момента в животновъдното стопанство се отглеждат 38 млечни крави. След преустройството стопанството ще има обособени 40 легла за млечни крави, боксове за юници и боксове за теленца. Предвидено е и обособяване на зона за пладнуване и разходка на животните, както и зона за съхранение на фураж и млекосъбирателно помещение с хладилна вана за съхранение на млякото. За улесняване на обслужващия персонал и усъвършенстване на работния цикъл в животновъдното стопанство се предвижда доставка и монтаж на оборудване на централен млекопровод. Зонирането на територията и обора е направено така, че да не се пресичат пътищата на фуража, торовия отпадък и извозването на млякото. Достъпът до зоната става през дезинфекционна площадка. Достъпът за външни хора е на базата на санитарен филтър, като транспортните средства преминават през вана за дезинфекция на коли, а обслужващия и други външни посетители преминават през дезинфекционна вана за крака и мивка за дезинфекциране на ръце. Част от разработката е обособяване на торище с резервоар за течен тор. Торопочистването на сградите се извършва ръчно, като тора от обора и външните дворчета се събира в торов канал, разположен на длъжно в дворното пространство и от там в резервоара за течен тор. Торището се намира в П.И №9480168 и ще обслужва само и единствено собствената ферма, находяща се в същия имот. При проектирането му са спазени изискванията на „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите територии”. За целите на инвестиционното намерение има издадена Заповед от Община Враца за разрешаване на изменение на Подробен устройствен план на П.И №9480168, местност „Пожарковец”, землище Враца за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на кравеферма.

За допълнителна информация:
РИОСВ – Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81

Oбявите се публикуват във връзка с изискванията на чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

 

 

#
# # # #