Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2017-017 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проекти по оперативна програма "Региони в растеж"2014-2020 по четири обособени позиции.

от 17.05.2017

1. Решение

2. Обявление

3. Указания.

4. Проект на договор.

5. Техническа спецификация.

6. Образци.

 

23.05.2017   Решение за промяна.

23.05.2017   Техническа спецификация промяна.

23.06.2017   Протокол №1 от 23.06.2017 г.

06.07.2017   Съобщение за отваряне на ценовите предложения.

04.08.2017   Протокол №2 от 06.07.2017г.

04.08.2017   Протокол №3 от 03.08.2017г.

04.08.2017   Решение за определяне на изпълнител.

11.08.2017   Решение за определяне на изпълнител за Обособена позиция № 1.

18.09.2017   ДОГОВОР У-206 ОТ 04.09.2017 г.

18.09.2017   ДОГОВОР У-207 ОТ 04.09.2017 г.

18.09.2017   ДОГОВОР У-216 ОТ 15.09.2017 г.

18.09.2017   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2, 3 И 4 ОТ 18.09.2017 г.

02.10.2017   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1.

02.10.2017   Договор № У-222 от 28.09.2017г.

06.02.2018   Анекс № 1 от 25.01.2018г.

06.02.2018   Обявление за приключване на договор.

03.01.2019   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка.

25.03.2019   Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 1.

25.03.2019   Обявление за приключване на договор по Обособена позиция 2.

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #