Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-004 "Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца", по 5 обособени позиции".

от 17.02.2020

 1. Решение за откриване на процедура

 2. Обявление за поръчка

 3. Становище №17 от 31.01.2020г. от АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП

18.02.2020г.  Указания

18.02.2020г.  Образци

18.02.2020г.  Техническа спецификация за ОП1

18.02.2020г.  Техническа спецификация за ОП2

18.02.2020г.  Техническа спецификация за ОП3

18.02.2020г.  Техническа спецификация за ОП4

18.02.2020г.  Техническа спецификация за ОП5

18.02.2020г.  Проект на договор за ОП1

18.02.2020г.  Проект на договор за ОП2

18.02.2020г.  Проект на договор за ОП3

18.02.2020г.  Проект на договор за ОП4

18.02.2020г.  Проект на договор за ОП5

28.02.2020г.  Становище за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 от ЗОП (II етап) с изх. № КСИ-17 от 27.02.2020г.

20.03.2020г.  Информация за производство по обжалване

 

06.07.2020г.  Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

22.07.2020г.  Съобщение на основание чл. 57,ал. 3 от ППЗОП

27.07.2020г.  Решение определяне на изпълнител № 1467 от 27.07.2020г.

27.07.2020г.  Доклад утвърден на 27.07.2020г.

27.07.2020г.  Протокол №1

27.07.2020г.  Протокол №2

30.07.2020г.  Информация за производство по обжалване

 

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца 

 

#
# # # #