Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.01.2012
На проведената среща с представители на медиите

беше предоставена и информация относно подписаният договор  за безвъзмездна финансова помощ по проект «Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони». Съгласно изискванията в него е започната работа по планираните дейности. Сформиран е екип за управление на проекта. Подготвена е и е изпратена за одобрение актуализирана документация по проектното предложение, която е свързана с „Графика за провеждане на обществените поръчки”, архивирането, системата за финансово управление и контрол.  Започната е работа по подготовка на документация за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители на СМР дейности, доставки на оборудване и за услуги. Разработват се техническите задания за строителство, доставки и услуги за:

o      Избор на изпълнител за изграждане на Развлекателен парк Леденика;

o      Доставка и монтаж на съоръжения, оборудване, обзавеждане за Развлекателния парк;

o      Доставка Влакчета за атракциона „Развлекателен парк – Леденика”;

o      Избор на изпълнител за изработване на рекламни печатни материали;

o      Избор на изпълнител за обучения, пряко свързани с обслужване на атракциите и съоръженията;

o      Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор;

Изискване на Закона за обществените поръчки и на ОП „Регионално развитие” (ОП”РР”) е извършване на предварителен контрол на документацията в Агенцията за обществени поръчки и в Министерството на регионалното развитие и благоустройство – Управляващия орган на ОП „РР”. Тази процедура очакваме да завърши до края на м.януари 2012, след което ще обявим търговете. Очакваме сключването на договори с избраните изпълнители да стане в началото на лятото.

#
# # # #