Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.01.2012
Община Враца разработва проект

по секторна програма „Коменски” – Регионални партньорства” с побратимения град Франкфурт на Одер. Регионалните партньорства се състоят от два партньорски региона, единият от които задължително е от държава член на Европейския съюз. От всеки регион в Партньорството следва да са включени най-малко трима партньори. Партньори на Община Враца от България са СОУ „Христо Ботев” и Регионален исторически музей. Останалите двама партньори от Германия са в процес на уточняване.

Проектното предложение е свързано с обмен на добри практики и образователни програми за историческото и културно наследство на двата региона.

Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” дават възможност на регионални и местни образователни власти от два региона, намиращи се в две страни, участващи в Програмата „Учене през целия живот”, да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес в сътрудничество с училища и други организации, участващи в образователния процес. Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” целят да подпомагат участващите региони да развиват и обменят добри практики, да разработват средства за устойчиво трансгранично сътрудничество, с цел засилване на европейското измерение в училищното образование. Регионалните партньорства целят да помогнат партньорските региони да подобрят образованието, предлагано от тях на младите хора.

Продължителността на Регионалните партньорства по секторна програма „Коменски” е две последователни години.

За осъществяване на Регионално партньорство ще се отпускат средства, покриващи следните разходи: Международна мобилност и Други разходи, свързани с осъществяването на проекта (Възнаграждения на персонала, Външни услуги, Оборудване и Други преки разходи).

Крайният срок за кандидатстване по настоящата схема е 28.02.2012 г.

#
# # # #