Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.02.2012
Подписан бе договорът за проекта „ИСКРА”

Подписан бе договорът за проекта „ИСКРА”

На 16.02.2012 г. в град Шумен инж. Красимира Георгиева - зам.-кмет по „Европейско финансиране и обществени поръчки” на Община Враца и Деница Николова - ръководител на управляващия орган на ОПРР подписаха договор за безвъзмездна финансова помощ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Проектът „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи” ще се изпълнява две години. Той е на стойност 2,6 млн. лв. и ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Неговата основна цел е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Враца, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността, които да заменят институционалната грижа, да се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и младежите с увреждания.

В резултат на изпълнение на проектните дейности ще се изградят три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитеното жилище. Ще се осигури и подходящо оборудване и обзавеждане, съобразено с потребностите на децата и младежите, настанени в тях. Така Община Враца ще  създаде благоприятна среда за развитие на децата и младежите с увреждания. Тяхното социалното включване ще се осигури чрез осигуряване на възможност на всички да участват в различни аспекти на живота на общността, включително да посещават детски градини, училища, да ползват здравни, социални, транспортни и ред други обществени услуги.

#
# # # #