Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.03.2012
Община Враца подписа споразумение за доставка на интернет за малките населени места

На 23 март 2012 г., бе подписано Споразумение за сътрудничество между Община Враца и Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” – конкретен бенефициент по схема BG161PO001/2.2-01/2011 „Подкрепа за развитие на критична защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”, Приоритетна ос 2: „Регионална и местна достъпност, Операция 2.2: „Информационна и комуникационна мрежа” по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Целта на проекта е изграждане на широколентова инфраструктура за Интернет достъп в слабо населените и икономически неразвити, както и в земеделските райони на страната. Община Враца е избрана за община, на чиято територия ще се изгражда такава широколентова инфраструктура в рамките на този проект.

Предмет на подписаното споразумение е сътрудничество на двете институции в осъществяването на изграждането на широколентов достъп до Интернет в селски и слабо урбанизирани територии на България. С постигането на целите на проекта Община Враца ще има съществени предимства в областта на ползването на електронни услуги и всички възможности за общуване и достъп до информацията, предоставяна от Интернет.

Това съществено ще повиши качеството на живот на хората в общината, ще се подобри инвестиционния климат и ще я превърне в желано място за обитаване и развиване на подходящ за нашите природни условия бизнес.

 

 

                                                                                              Даниела Хитова,

                                                                  гл. експерт „Връзки с обществеността”

#
# # # #