Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
02.04.2012
Покана за участие в Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“

Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна, също и училища, детски градини и обединени детски комплекси. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева, като крайната дата за реализация на дейностите по Кампанията е 31.11.2012 г.

 

За общините и кметствата допустимите дейности са свързани с почистване на определени площи и тяхното залесяване и зацветяване, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Към проектната документация следва да се приложат планове за местоположението на обектите, проекти за озеленяване и възстановяване на зони за отдих и подписка от жителите за подкрепа на проекта. Реалното събиране на отпадъците и почистването на терена следва да се осъществи с доброволен труд от страна на живущите от съответния жилищен район, квартал или село.

 

За училищата и детските градини допустимите разходи са за подготвяне и изработване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на еко-кът и други. Проектите трябва да са свързани пряко с учебния и / или възпитателен процес в съответното учебно заведение и предвидения учебен материал в раздел природа, човек и природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.

 

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. Очаква се чрез реализираните дейности да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

 

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 20 април 2012 г. Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда – 2012 г.” може да се получи от ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652, също и от сайта www.pudoos.bg.

#
# # # #