Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.06.2014
На вниманието на „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, представлявано от ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

З  А  П  О  В Е  Д

№ 778

От 20.05.2014г. 

При извършена проверка с Констативен протокол №1 е установено, че „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, представлявано от ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, е поставило кафе автомати върху общински тетерени находящ се на:

-          ул.”Димитраки Хаджитошин”№22 до фотото срещу паспортна служба;

-          ул. „Христо Ботев”№65 до Застрахователна компания;

-          бул.”Никола Войводов” до магазин за обувки „Усмивка”;

-          ул.”Леонова”№46 срещу училище „Христо Ботев”;

-          ул.”Георги Бенковски”№8 до фризьорски салон;

-          ж.к. „Дъбника” до хранителен магазин, до блок 25;

за които има издадени разрешителни на „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД за 2013г., с не погасени задължения за целия период. С Уведомление изх. №2600-690/10.03.2014г., „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД е информирано, че на основание чл.26 от АПК,  започва административно производство по издаване на заповед по чл.65 от Закона за общинската собственост  (ЗОС) – за принудително изземване на терените, който продължава да държи без правно основание. Уведомлението е връчено на 19.03.2014г., с което е даден срок за доброволно изпълнение. С Констативен протокол №1.1 и приложен снимков материал съставен от служители на общинска администрация Враца е установено че към 16.05.2014г. автоматите не са премахнати и терените не са освободени.

По гореизложените съображения, след като се убедих, че са налице предпоставките за принудително изземване на терените и на основание чл.65, ал.1 и ал.3 от ЗОС

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да бъде извършено принудително изземване в периода от 10.06.2014г. до 13.06.2014г.

2. Принудителното изземване ще се извърши от служители от отдел”ОС” и отдел „УТ”, които изготвят протокол-опис в два екземпляра. Единият екземпляр от протокола да се връчи на „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, по предвидения в АПК ред.

3.  Иззетите съоръжения да бъдат транспортирани и разположени за временно съхранение на склад. Вещта се съхранява за срок до три месеца, след което общинска администрация не носи отговорност за нея. Разходите за съхранение и транспортиране са за сметка на „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД.

4. За деня и часа на принудителното изземване да бъдат уведомени следните лица: „ТЕЛ КОМ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД, органите на Районно управление на полицията за оказване на съдействие и Управителя на „БКС” ЕООД гр. Враца за осигуряване на транспорт, техника и работници.

Настоящата заповед може да се обжалва пред Административен съд - Враца, по реда на Административно – процесуалния кодекс, в 14 – дневен срок от съобщаването й. Обжалването на заповедта не спира изпълнението и, съгласно чл.65, ал.4 от ЗОС.

 

 

Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Сашо Илиев - Началник отдел „Общинска собственост” при Община Враца.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на инж. Николай Йорданов – Зам. Кмет по устройство на територията  на Община Враца.       

                              

Кмет:....................................

инж. НИКОЛАЙ ИВАНОВ

#
# # # #