Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
28.04.2017
Кметът Калин Каменов подписа договори за близо 15 милиона лева

Кметът Калин Каменов подписа договори за близо 15 милиона лева

Кметът Калин Каменов подписа, в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 4 договора на обща стойност 14 974 994 лв., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, част от Инвестиционната  програма на Община Враца. За одобрените проекти са издадени Решения за финансиране от Управляващия орган (УО).

Два от проектите са за въвеждане на мерки за  енергийна ефективност в 15 многофамилни жилищни сгради в гр. Враца, чрез които ще се осигурят по-добри условия на живот на гражданите, живеещи в тях и се подобри качеството на жизнената среда. Двете проектни предложения са на обща стойност 4 000 000 лв.

Третото одобрено проектно предложение на Община Враца е на стойност 6 975 000 лв. и е свързано с обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска част. С реконструкцията ще се изгради по-добра визия на пешеходните зони и тротоари, както и на зоните за обществен отдих, съобразена с уникалния характер на града. С реализацията на проекта ще се постигне единна концепция, която включва пешеходни настилки, велосипедни алеи, цветово оформление и художествено осветление, подходящи елементи на градския дизайн – малки архитектурни форми, указателни знаци, енергоспестяващо улично осветление, различни форми на градско озеленяване, както и създаване на достъпна архитектурна среда.

В инвестиционната програма на Враца ще се изпълнява и проект, който е свързан с реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Враца и в Градска концертна зала. В резултат на планираните дейности по проекта се предвижда за сградата да се достигне клас на енергопотребление „В“. Общата стойност на проекта  е 3 999 994 лв.

В рамките на инвестиционен приоритет - Образователна инфраструктура, Община Враца също има одобрено проектно предложение, включващо реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на образователни институции в града. Община Враца бе уведомена от УО на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР), относно изчерпан финансов ресурс за този инвестиционен приоритет, поради което към момента не е издадено Решение за неговото финансиране.

В тази връзка, кметът Калин Каменов взе участие в заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР. На него имаха възможност да присъстват представители на 39-те общини, бенефициенти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. На заседанието бе обсъдена възможността за осигуряване на средства за образователните проекти, за които не достига финансиране, в чийто обхват попада и подготвеното от Община Враца проектно предложение за образователната инфраструктура. То включва ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ПМГ „Академик Иван Ценов”, ЦДГ „Европейчета” база 1, ЦДГ „Дъга”, ОДЗ „Зора”, ОДЗ „Знаме на мира” и изграждане на спортна зала в СОУ ”Христо Ботев”.

#
# # # #