Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.10.2009
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА по НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИЗБОР на съдебни заседатели КЪМ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Общински съвет - Враца

ул. “Стефанаки Савов ” № 6, ет. 3, ст. 80, тел.092 663 375

/ Комисия за избор на съдебни заседатели избрана  с Решение №492/13.10.2009 година на

Общински съвет – Враца /

 

О Т К Р И В А    П Р О Ц Е Д У Р А

 

по  НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И  избор на съдебни заседатели за нов мандат КЪМ РАЙОНЕН СЪД ВРАЦА. На основание чл.4, ал.1, както и чл.5, ал.1 от Наредба №2 от 08.01.2008г. обн. В ДВ бр.6 от същата дата за съдебни заседатели  и чл. 67 от ЗСВ като обявява изискванията и критериите за кандидатите за съдебни заседатели съгласно законовите разпоредби.

        1. Минимални и специфични изисквания за кандидатите:

За съдебни заседатели могат да бъдат избрани пълнолетни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 70 години към момента наопределянето им за съдебни заседатели, ползват се с добро име в обществото, и не са осъжданиза умишлено престъпление, независимо дали са реабилитирани.

Съгласно Решението на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд гр.Враца за Община Враца са определени 25 бр.  за съдебни заседатели към Районен съд Враца.

        2. Начин за провеждане на номинацията :

-Комисията за избор на съдебни заседатели обявява началото на процедурата и определя 10-дневен срок за подаване на документи или до 06.11.2009 г., 17,00 часа.

-След изтичане на 10-дневния срок, Комисията разглежда постъпилите документи от кандидатите и на базата на преценката си за тяхната изчерпателност, определя кандидатите, които ще бъдат предложени за избиране от ОбС -Враца.

            3. Необходими документи за кандидатстване:

- заявление-свободен текст;

- свидетелство за съдимост, в което изрично да е отразено, че се издава за „съдебен заседател”;

- копие от диплома за завършено образование /висше, средно/;

- Писмени препоръки /от работодател; институций, НПО, общински съветници и др./от които да е видно , че лицето се ползва с добро име в обществото;

- Ако кандидатът е бил досегашен съдебен заседател, препоръка от Председателя на съда;

- Копие на лична карта.

            5.Срок за подаване на документите: определя 10-дневен срок до 06.11.2009 г., 17,00 часа за подаване на документи от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в процедурата.

        6. Място за подаване на документите: Община Враца  – ул. “Стефанаки Савов ”№ 6, Център административно обслужване.

            7. Общодостъпно място, на което ще се публикуват изискванията във връзка с процедурата: Съобщението да бъде публикувано в сайта на Община Враца, сайт Модерна Враца, един местен ежедневник и да бъде залепен на Информационното табло на Община Враца –ул. “Стефанаки Савов”№ 6, ет. 1.

 

 

 

Председател на Комисията:

                                                                                   Румен Антов

#
# # # #