Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.10.2009
ЗАПОВЕД № 1252 / 28.10.2009 год. на Кмета на Община Враца за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землище село Девене

З А П О В Е Д
1252/28.10.2009 год.

   В Протокол от 08.10.2009 год. на комисия определена със Заповед № 1055 от 02.09.2009 год. на Кмета на Община Враца е формализирано не постигане на доброволно регламентираното в чл. 37в, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) споразумение между арендаторите, за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи, за землище село Девене, административно териториална единица към Община Враца. Поради това комисията предлага служебно разпределение на масивите в землището на с. Девене за ползване през стопанската 2009 – 2010 год.,което разпределение е извършено въз основа на представени от ползвателите анкетни карти и справки от информационната система- ползване на земеделски земи за регистрирани договори в ОС”Земеделие и гори“ Враца към 30.09.2009 год. и е оформено като приложение неразделна част от доклада.

На основание чл.44,ал.2 във връзка с чл.44,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,във връзка с чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи,

                                            Н А Р Е Ж Д А М:

     І. Масиви от 001001 до 192009 (от първи до сто деведесет и втори) земеделски земи, находящи се в землището на село с.Девене, състоящи се от 32439,788 дка ,от тях обработваема 31505,662 дка СЕ    РАЗПРЕДЕЛЯТ за ползване през стопанската 2009 – 2010 година между ползвателите „МЕГА ГРУП”ЕООД,”Агро Трейдинг Груп”Еоод", "Виктория-2005”ООД,  "Ремус”ООД, КТПУ”Житен Клас-2000”, ЗК”Дружба-2004”,ЕТ „Нивего-В.Николов”, „Фермер -2005”ООД, „Хостинг Мотор”, ЕТ”Биос-Талвег-М.Ценова”,ЕТ „Монд-Кирил Иванов”, ЕТ „Цветан Атанасов- Темпо Реал”, Бойчо Григоров Латовски, Елеонора Тодорова Узунова, Петър Ангелов Тодоров, Румен Динков Цветков,Румен Георгиев Цендов, Георги Цветков Стоянов, Валентин Петров Антов, Иванка Рангелова Тошева, Харалампи Петров Ганчев, Неделко Иванов Начовски, Лозан Иванов Лозанов, Валентина Валентинова Пенчовска,  Георги Николов Иванов, Николай Илиев Ценков, Ивайло Димитров Тошев, Анимир Георгиев Исаев, Камелия Тодорова Пенчовска, Николай Георгиев Николов, Анатоли Любомиров Костов, Красим Христов Нешов, Силвия Ангелова Йончева,  съгласно Доклад от 26.10.2009 год. на Комисия определена със Заповед № 1055 от 02.09.2009 год., на Кмета на Община Враца, а именно, както следва:

1.ЛИЦА регистрирани като ЕТ или ЮЛ

             „МЕГА ГРУП”ЕООД ",, със седалище и адрес на управление гр. София,бул. „Дундуков” №86, бл.38, вх.А, ап.86, БУЛСТАТ 106620016, представляван от Десислава Максимова Ангелова, - 71бр. имоти с общо 1056,644.. дка, от тях обработваема-1039,997. дка.

 

            ”Агро Трейдинг Груп”Еоод",, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Дундуков” №86, бл.38, вх.А, ап.86, БУЛСТАТ 106583087 представлявано от Десислава Максимова Ангелова, - общо 26 бр.имоти с 311,213. дка, от тях обработваема 303,762 дка


"Виктория-2005”ООД", със седалище и адрес на управление с.Девене,ул”Георги Кирков” №7,  БУЛСТАТ:106596939, представляван от Гриша Димитров Езекиев , - общо 58 бр.имоти с 933,906 дка, от тях обработваема 859,903 дка.

 

    "Ремус”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Враца,   ул”Васил Кънчов”№120, БУЛСТАТ:106002404,

   представляван от Пламен Цветанов Кузманов , - общо 1075 бр.имоти с 15334,903 дка, от тяхобработваема15191,755дка.

 

 КТПУ”Житен Клас-2000”, със седалище и адрес на управление с.Девене ул.”Стопански двор”, БУЛСТАТ:106513459 ,представляван от Тодор Атанасов Тодоров, - общо 264 бр.имоти с 3619,131 дка, от тях обработваема 3587,024.дка.

 

ЗК”Дружба-2004”, със седалище и адрес на управление с.Девене, БУЛСТАТ:106588725, представляван от Иван Киров Велчев - общо 70 бр.имоти с 987,850 дка, от тях обработваема 904,941дка.

 

ЕТ „Нивего-В.Николов” ЕТ ”,със седалище и адрес на управление с.Чирен, ул.”Георги   Димитров №15”,

БУЛСТАТ:040638822,представляван от Никола Иванов Ценков - общо 2бр.имоти с 28,700. дка, от тях

обработваема 28,700дка.

 

„Фермер -2005”ООД ,със седалище и адрес на управление гр София,ул.”Царибродска.”№70, ап.3, БУЛСТАТ:106607031 представляван от Нино Коцов Нинов, - общо 6 бр.имоти  ,  с 93,184. дка, от тях обработваема 93,184 дка.

 

  „Хостинг Мотор”, със седалище и адрес на управление гр.София,ул.”Младост”№2, бл.254, ет.6, ап.22, БУЛСТАТ:131134361 представляван. от Златко Петров Янкулов, - общо 3бр.имоти,с 50,483 дка, от тях обработваема 40,080 дка.

 

 

   ЕТ”Биос-Талвег-М.Ценова”, със седалище и адрес на управление гр.Враца ул. ”Кетхудова”№18, ет.2, БУЛСТАТ:816007584 представляван. отТошко  Петров Тодоров- общо 6 бр.имоти  с 90,241 дка, от тях обработваема 90,241 дка.

 

ЕТ „Монд-Кирил Иванов” ”, със седалище и адрес на управление гр.Монтана,ул.”Гоцо Митов” №5,БУЛСТАТ:111008355 представляван от Кирил Иванов - общо 1 бр.имоти  с 6,004дка, от тях обработваема 6,004 дка.

 

ЕТ „Цветан Атанасов- Темпо Реал”,със седалище и адрес на управление, гр.Враца,ул.”Родопи”№3, ет1, ап.1,БУЛСТАТ:106034882   представляван, от Цветан Николов Атанасов - общо 21 бр.имоти    с 219,156 дка, от тях 219,156 дка.

 

          2. ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

Бойчо Григоров Латовски, ЗП, БУЛСТАТ 5806091984 с адрес гр.Враца,

ул.”Н.Войводов”№2, ап.29– общо 68  бр. имоти с 906,441 дка,от тях обработваема 906,441 дка.

 

Елеонора Тодорова Узунова, ЗП, БУЛСТАТ 4803031932, с адрес с.Девене, ул.”Ангел Георгиев”№67

общо 10 бр. имоти с 111,174 дка,от тях обработваема 91,684 дка.

 

Петър Ангелов Тодоров ЗП, БУЛСТАТ 4607141967, с адрес гр.Враца,

ж.к.”Дъбника”№29, общо 7 бр. имоти с 136,776 дка,от тях обработваема 131,574 дка.

 

 Румен Динков Цветков ЗП, БУЛСТАТ 7312211929, с адрес гр.Враца,

ж.к „Дъбника” бл.12, вх.Ж, ап.204, ет.5– общо 10 бр. имоти с 194,274 дка,от тях

обработваема 194,274 дка.

 

Румен Георгиев Цендов ЗП, БУЛСТАТ 6809061861, с адрес с.Чирен,

ул. „9-ти септември”№ 39– общо 1 бр. имоти с 12,004 дка,от тях обработваема 12,004 дка.

 

Георги Цветков Стоянов ЗП, БУЛСТАТ 5908221946, с адрес гр.Враца, ул.”Братя Миладинови” №1,

бл.1, вх.А, ап.9– общо 1 бр. имоти с 9,498 дка,от тях обработваема 9,498 дка.

 

             Валентин Петров Антов ЗП, БУЛСТАТ 5204011864, с адрес с.Девене,

ул.”Букора”№7– общо 1бр. имоти с 11,500 дка,от тях обработваема 11,500 дка.

 

Иванка Рангелова Тошева,ЗП, БУЛСТАТ 4511186490, с адрес гр.София, ж.к”Красна поляна” І част,

ул. „Братен дол”, бл.14, вх.А, ет.3, ап.6– общо 5 бр. имоти с 35,650 дка,

от тях обработваема 35,650 дка.

 

Харалампи Петров Ганчев,ЗП, БУЛСТАТ 4508031940, с адрес гр.Враца,

ул. „Братя Миладинови” №8, вх.А, ап.20, ет.7– общо 4 бр. имоти с 30,000 дка,

от тях обработваема 30,000 дка.

 

 Неделко Иванов Начовски,ЗП, БУЛСТАТ 4405311943, с адрес гр.Враца,

ул. „Скакля” №4, ап.61– общо 1 бр. имоти с 21,893 дка,

от тях обработваема 21,893дка.

  

Лозан Иванов Лозанов, ЗП, БУЛСТАТ 3705081942, с адрес гр.Враца,

ул. „Иванчо Цветков” №2, вх.А, ап.4, ет.2– общо 1 бр. имоти с 75,591 дка,

от тях обработваема 75,591дка.

 

Валентина Валентинова Пенчовска,ЗП БУЛСТАТ 8902171910, с адрес гр.Враца,

ул. „Грънчарска” №6, вх.1, ап.9– общо 1 бр. имоти с 5,857 дка,

от тях обработваема 5,857 дка.

 

Георги Николов Иванов,ЗП БУЛСТАТ 7501191860 с адрес гр.Враца,

жк. „Дъбника” бл.22, вх.В, ап.49– общо 2 бр. имоти с 7,886 дка,

от тях обработваема 7,886 дка.

 

Николай Илиев Ценков,ЗП БУЛСТАТ 7704081863с адрес с.Селановци,

ул. „Асен Златаров” №39– общо 3 бр. имоти с 34,523 дка,

от тях обработваема 25,004 дка.

 

Ивайло Димитров Тошев,ЗП БУЛСТАТ 8804201943с адрес с.Девен,

ул. „Елин Пелин” №9– общо 1 бр. имоти с 23,989 дка,

от тях обработваема 23,989 дка.

 

Анимир Георгиев Исаев,ЗП БУЛСТАТ 7205241886 с адрес гр.Враца,

ул. „Цар Борис І”№38, вх.Б, ет.1, ап.16– общо 3 бр. имоти с 53,547 дка,

от тях обработваема 47,545 дка.

 

Камелия Тодорова Пенчовска ,ЗП БУЛСТАТ 6911261930 с адрес гр.Враца,

ул. „Петропавловска” №80, ап.4- общо 1 бр. имоти с 5,857 дка,

от тях обработваема 5,857 дка.

 

Николай Георгиев Николов ЗП БУЛСТАТ 6909051960 с адрес гр.Враца,

жк. „Дъбника” №122, вх.А, ап.14– общо 2 бр. имоти с 31,122 дка,

от тях обработваема 31,122 дка.

 

Анатоли Любомиров Костов ЗП БУЛСТАТ 6707241860 с адрес с.Девене,

ул. „Георги Димитров” №52– общо 2 бр. имоти с 45,209 дка,

от тях обработваема 45,209 дка.

 

Красим Христов Нешов ЗП БУЛСТАТ 4507181863 с адрес с.Девене,

ул. „Маршал Будьони” №22– общо 4 бр. имоти с 29,493 дка,

от тях обработваема 29,493 дка.

 

Силвия Ангелова Йончева ЗП БУЛСТАТ 6606031911 с адрес гр.Враца,

ул. „Ген.Леонов” №20– общо 2 бр. имоти с 16,302 дка,

от тях обработваема 12,300 дка.

 

ІІ. Разпределението се извършва въз основа на Доклад от 22.10.2009г.на комисия определена със

Заповед№1039/02.09.2009год.


ІІІ. Ползвателите на земеделски земи , които желаят да се възползватот Заповедта в частта за масивите

 по ал.3,т.2 внася предварително поизвънбюджетна сметкана Общината сума в размер на 15 лв.на декар

-средно годишно рентно плащане през предходната година.

Сумите са депозитни и се изплащат от Общината на правоимащите лица въз основа на Заповедта на Кмета

по ал.4 в тригодишен срок.

 

IV. Сумите по точка III.да се платят по сметка:

 

IBAN:BG13UBBS80023300146537

BIC:UBBSBGSF ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА-КЛОН ВРАЦА

БУЛСТАТ НА ОБЩИНА ВРАЦА:000193115

 

Неразделна част от настоящата Заповед е одобрения проект за служебно разпределение по масиви на земеделски земи за ползване към Доклад от 22.10.2009г.,представен в табличен вид.

 

Заповедта да се обяви чрез поставяне на видно място в кметство с. Чирен, сградата на Общинска служба по “Земеделие” – Враца и да се публикува на интернет страницата на Община Враца и на Областна дирекция "Земеделие” – Враца.

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директора надирекция „УобС”при Общинска администрация- Враца


Настоящата Заповед може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ обжалването не спира изпълнение й.

 

Съгласувал:  Директор „АПИО” М. Никовска :                  ВрИД Кмет Светла Кръстева :

#
# # # #