Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.12.2009
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с пред-мет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на учени-чески столове, детски и социални заведения на територията на община Враца”

        На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, във връзка с провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически столове, детски и социални заведения на територията на община Враца”, с уникален идентификационен номер в АОП: 00814-2009-0026, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 17.12.2009 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6.

Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

 

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОМИСИЯТА:

                                                                                              /д-р М. Шарков/

#
# # # #