Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.03.2010
УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВРАЦА ПОЛУЧИХА ОБОРУДВАНЕ ОТ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ВРАЦА ПОЛУЧИХА ОБОРУДВАНЕ ОТ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

            Община Враца изпълнява договор BG161PO001/1.1-01/2007/002 за реализирането на проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца”. Той е на стойност 5,9 млн. лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Неговата основна  цел е да осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, която да допринесе за развитието на устойчиви градски ареали.

            Освен ремонтни дейности, осъществени по проекта, училищата и детските градини получиха оборудване, което създава възможност за усъвършенстване методите на преподаване. ЦДГ № 13, ЦДГ № 14 и ЦДГ № 17 – Враца получиха компютър, копирна  машина и CD плейър.  На СОУ „Никола Войводов”, НУ„Иван Вазов”,ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Васил Кънчов”, Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Спортно училище „Св. Климент Охридски”, Природоматематическа гимназия „Акад. Ив. Ценов” и ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с.Девене бяха доставени копирни машини, CD плейъри, лаптопи и мултимедии. СОУ „Никола Войводов”, НУ „Иван Вазов”, Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Спортно училище „Св. Климент Охридски” и Природоматематическа гимназия  „Акад. Ив. Ценов” модернизираха компютърните си кабинети с нова техника. Учениците от СОУ „Никола Войводов”, НУ „Иван Вазов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Девене вече ще рисуват върху функционални маси-стативи. В Езиковата гимназия получиха оборудване, което ще обогати възможностите за клубна дейност. В Природоматематическа гимназия доставените микроскоп, дестилатор, циркуляр, везни и комплекти за лабораторни упражнения ще позволят учениците да навлязат по-задълбочено в чудния свят на науката. Учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Враца се радват на нови гимнастически уреди, а за децата от ЦДГ № 13 готвят още по-вкусно с новата двукамерна пекарна.

            Изпълнението на проекта по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” създава условия за усъвършенстване на учебния процес чрез  съвременно комплектоване на компютърни кабинети с цел усвояване и развитие на знания и умения, свързани с компютърните и информационни технологии;  прилагане на съвременни интерактивни методи на обучение, придобиване на умения за презентации на различни по предмет теми; провеждане на лабораторни упражнения, изискващи съответна апаратура, разработване на проекти, развитие на клубна дейност по интереси и др. Подобрените условия за осъществяване на образователния процес ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците и на педагогическия персонал и ще разнообразят методите на обучение.

            Този документ е създаден в рамките на проект „Създаване и гарантиране на висококачествени обществени места чрез комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Враца и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

#
# # # #