Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Екология

 

ОСНОВНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ

Регионално депо

за неопасни

отпадъци

клетка 2.1

 

  „Регионално депо за неопасни отпадъци, община Враца-
Мездра-клетка2.1.”
п.и.12259.788.1, м-ст”Шумака”, землище на гр.Враца
Въвеждане в експлоатация :
Разрешение за ползване №ДК-07-СЗР-6/30.01.2012 год.
Технически параметри :
площ на клетката – 19 840 м2
обем на клетката – 192 000 м3
проектен експлоатационен срок – 6 год.

Регионално депо

за неопасни

отпадъци

Сепарираща

инсталация

 

 

  „Регионална система за третиране на твърди битови
отпадъци-Сепарираща инсталация”,
п.и.12259.788.1, м-ст”Шумака”, землище на гр.Враца
Въвеждане в експлоатация :
Разрешение за ползване №СТ-05-611/01.04.2013 год.
Технически параметри :
застроена площ на сградата – 1 921,05 м2
застроена площ на навес за временно
съхранение на балирани отпадъци – 218,46 м2
дневен прием на битови отпадъци за преработка – 74 тона

Регионално депо

за неопасни

отпадъци 

ЕГО
 

 

Регионално депо

за неопасни

отпадъци 

посещения

 
 

От 2010 година ежегодно на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра се провежда учебна практика на студенти от МГУ „Св. Иван Рилски”- гр. София от специалностите „Екология и опазване на околната среда” и „Биотехнологии”.
Също така депото се посещава с познавателна и обучителна цел от ученици от територията на град Враца.