начало » Икономика

Социално-икономическо развитие и инвестиционна политика на Община Враца

Разположена в Северозападната част на Република България, община Враца заема територия от 697 кв. км. и е с население от 65 905 души, по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31.12.2016 г. Състои се от 23 населени места – град Враца, който е общински и областен център и 22 села.

Транспорт и инфраструктура. Основен вид транспорт е автомобилният. В общината функционира и публичен транспорт - автобусен и тролейбусен, като вторият се извършва само в рамките на града. Един от основните стремежи на Общината е да създаде интегриран „зелен“ градски транспорт. През 2016 г. и 2017 г. чешката компания SOR Libchavy предостави тестово на общинското дружество „Тролейбусен транспорт“ два електробуса, които изпълняваха маршрути по линии във Враца. 

През област Враца преминават два европейски транспортни коридора. Коридор №4 (Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Дьор – Будапеща – Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – Видин – Враца – София – Солун/Пловдив – Хасково – Истанбул) е удобна връзка към столицата и Дунав мост 2, също и Коридор № 7 (р.Рейн – р.Майн – р.Дунав),. В града се намира ж.п. гара, която дава възможност за превоз на хора и товари, чрез железопътен транспорт.

Икономика. Икономиката на община Враца се отличава с изявен индустриален профил. Институтът по пазарна икономика определя преработващата промишленост като отрасъла с най-голям дял в местната икономика. Според броя на заетите за 2014 г., сред водещите предприятия на преработващата промишленост в община Враца се нареждат Холсим (производство на цимент), заводът за металорежещи машини ЗММ и металургичният завод Центромет. В общината работят и няколко големи производителя на текстил и облекла – РБО, Чимбидиум и Вратица Враца, както и такива от хранително-вкусовата промишленост – Лалов и Вачев (месни продукти) и СД Дигант - Димитров и Григоров (хляб и тестени изделия).

Пазар на труда. Равнището на безработица в община Враца близко до средното за страната. За 2016 г. населението в трудоспособна възраст е около 40 хил. души, според информация на НСИ.

Инвестиции. Основна част от преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в област Враца се реализират в община Враца. Данните на Института по пазарна икономика сочат, че стойностите на ПЧИ на човек от населението в общината са над два пъти повече от инвестициите на човек в областта.

Европейските средства също са един от източниците на инвестиции. Общинска администрация Враца е бенефициент с най-много изплатени средства по оперативните програми, в рамките на общината. Общината работи по проекти по оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд, националния бюджет и Европейската комисия. Сред по-големите договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП), подписани през 2016-2017 г. са втора фаза на проекта за воден цикъл (95 млн. лв.) и Инвестиционната програма на Враца за 2014-2020 г. 

С Решение №415/ 28.03.2017 г. на Общински съвет - Враца бе приета Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Враца и издаване на сертификат клас В. Нормативният акт въвежда редица облекчения за нови инвеститори и представители на бизнеса, които желаят да разширят своята дейност.

Данъци. Община Враца предлага данъчна политика, насочена към подобряване на бизнес средата. Примери за това са:

o       Данък недвижими имоти за жилищни имоти на юридически лица е в размер на 1.5 ‰ върху данъчната оценка на имота, при минимална и максимална стойност за страната от 0.1 ‰ до 4.5 ‰;

o       Данък недвижими имоти за нежилищни имоти на юридически лица - 2 ‰  върху данъчната оценка на имота;

o       Данък движимо имущество до 37kW е 0.34 лв. (минималният за страната);

o       Данък придобиване на имущество - 2 ‰ върху оценката на прехвърляното имущество, при стойности за страната от 0.1 ‰ до 3 ‰;

o       Такса битови отпадъци за жилищни имоти е в размер на 2.25 ‰;

o        такса Битови отпадъци за нежилищни имоти е 7.5 ‰.

Свободни поземлени имоти. Община Враца разполага с недвижими имоти и свободни сгради общинска собственост, които може да предостави на инвеститори на конкурентни цени. Квадратурата на незастроените терени започва от 2 642 кв.м. и достига до 80 хил. кв.м.

На територията на града има обособени следните индустриални зони:

Промишлена зона 1 (Източна промишлена зона). Тя е в непосредствена близост до международния път Е-79 (част от транспортния Коридор №4). Зоната е с изградена инфраструктура, електричество, ж.п. линия и връзка с градската товарна ж.п. гара,  градската ТЕЦ, телекомуникации. В близост се намира яз. „Дъбника“ и газопроводна мрежа, която е свързана с единственото в страната газохранилище на природен газ в с. Чирен.

Промишлена зона 2 е разположена между две от основните транспортни магистрали: международен път Е-79 и път II-15 (Враца – ферибот Оряхово). Тя също е с изградена инфраструктура: пътна (шосейна и ж.п.), електрическа (ниско и високо напрежение), водна и канализационна, ТЕЦ, телекомуникации.

Зона на хранително-вкусова промишленост. Тя е разположена около път Е-79. Има изградена пътна (шосейна и ж.п.) инфраструктура, в непосредствена близост е ж.п. линията – Видин – Враца –Мездра – София, има възможност за газифициране,  снабдена е с водно и ел. захранване.