Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Интегриран проект за водния цикъл на град Враца

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

  
 Решение № 10362/16.07.2012 г. на ВАС във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка:„Инженеринг и реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Враца

*

Решение № 10349/16.07.2012 г. на ВАС във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка:„Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца - Етап 1

*

РЕШЕНИЕ №471 на Министерски съвет на Република България
от 11 юни 2012 година за
обявяване на захранващия водопровод от язовир "Среченска бара" до гр. Враца за обект с национално значение

 

С Т А Н О В И Щ Е

на община Враца относно констатациите, изводите и препоръките в предварителен одитен доклад  № ОАУ 1127/януари 2012 г

 

РЕШЕНИЕ № 551 / 15.05.2012 г. на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 506 / 03.05.2012 г. на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 505 / 03.05.2012 г. на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 20 / 17.01.2012 г. на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕШЕНИЕ № 1684 / 08.12.2011 г. на КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА

Договор за безвъзмездна финансова помощ

№58111-С065-256/15.01.2010г.

Уведомление за изпращане в Европейската комисия на проекти по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006

* * * * *

Уведомление за регистриране на голям проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” в Европейската комисия по смисъла на Регламент 1083/2006 (стр1)

Уведомление за регистриране на голям проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца” в Европейската комисия по смисъла на Регламент 1083/2006 (стр2)

Индикативен график за изпълнение на "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Враца"