начало » --------------------------

Архив

06.08.2020
2020-037 „Застраховане на служители в Община Враца, Звено „Програми за временна заетост“, Детски ясли, Общински предприятия и медицински специалисти в училища, детски ясли и детски градини към община Враца“
 1.  Информация по реда на чл. 7 от ППЗОП  2.  Договор У-181 от 06.08.2020 ...

18.06.2020
2020-036 „Изготвяне на рекламни материали за публични информационни събития, организирани от ОИЦ - Враца“, в рамките на проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца през периода 2019-2021 г.”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление““
1.  Информация по реда на чл.7 от ППЗОП 2.  Договор № У-139 от 15.06.2020 г.   ...

12.06.2020
2020-035 „Доставка на контейнери за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци от населението“
1.  Решение за откриване на процедура 2.  Обявление 17.06.2020 3.  Документация - Указания за участие 4.  Проект на договор 5.  Техническа спецификация 6.  Методика за оценка на офертите 7.  Образци   26.06.2020 ...

12.06.2020
2020-034 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали“, ЗАПАЗЕНА за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
1.  Решение за откриване на процедура 2.  Обявление 3.  Документация - указания за участие 4.  Проект на договор 5.  Техническа спецификация 6.  Образци   09.07.2020 г..  Решение за прекратяване ...

11.06.2020
2020-033 „Доставка на кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и текстилни изделия във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по ....
„Доставка на кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и текстилни изделия във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-5.002-0005  „Нова възможност за възрастни ...

11.06.2020
2020-032 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ВG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ВG16RFOP001-5.002-0005 „НО....
„Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане във връзка с процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, и реализацията ...

11.06.2020
2020-031 „Кампания за повишаване осведомеността и компетентността на населението за реакции при бедствие и кризи в трансгранични регион Долж и Враца“.
 1.  Решение за откриване на процедура   2. Oбяление за поръчка   3. Указания   4. Проект на договор   5. Техническа спецификация   6. Методика за оценка   7. Образци  03.07.2020 г.   Разяснение ...

11.06.2020
2020-030 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация чрез дизайн и изработка на печатни и рекламни материали"
  1. Решение 2. Обявление 3. Документация - Указания за участие 4. Проект на договор 5. Tехническа спецификация 6. Образци   06.07.2020 г. Разяснение № 1 09.07.2020 г. Решение за прекратяване ...

11.06.2020
2020-029 „Изработка и доставка на печатни материали с лого за нуждите на Община Враца“.
  1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Проект на договор 5. Tехническа спецификация 6. Методика за оценка 7. Образци 22.06.2020 г. Разяснение №1 26.06.2020 ...

10.06.2020
2020-028 „Доставка на бетон, трошен камък и строителни материали“.
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Проект на договор 5. Техническа спецификация 6. Образци   08.07.2020 г.   Протокол от 08.07.2020 година 08.07.2020 г.   Решение за определяне на изпълнител 07.08.2020 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29