Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Администрация » Регистър КОНПИ

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларация Имущество

Декларация Интереси

Александра Емилова Христова

Младши експерт регионално развитие

 
Анелия Валентинова Пеевска Старши експерт Оперативни програми

Анита Младенова Александрова-Иванова

Ст.експерт "Прием на граждани, контрол по изп.актовете на кмета и ПР"

 
Анна Георгиева Христова Мл.експерт по бюджета

 
Ася Илиянова Ставрова Младши експерт

 
Биляна Красимирова Ангелова Младши експерт международни проекти и инвестиции

 
Борислава Димитрова Цекова  Ст.експерт "Общо деловодство" 

 
Борислав Иванов Андреев Гл.експерт "Ел. и О и В"

Боряна Георгиева Цветкова  Инспектор по приходите 

 
Боряна Миткова Стаменова Главен юрисконсулт

 
Валентин Николов Петров Кметски наместник

Валентина Колева Братова Ст.експерт "ГС" 

 
Валентина Любомирова Цекова Старши експерт

Валери Светославов Пеевски  Секретар на  МКБППМН 

 
Валя Ангелова Ефтимова Гл.експерт общински архив

 
Валя Христова Тодорова Ст.счетоводител 

 

 
Ваня Руменова Могиланска Гл. експерт  ОП

 

 
Василка Теменужкова Младенова младши експерт СД
Велина Стоянова Иванова Младши експерт

 

 
Виолета Боянова Павлова Началник отдел 

 

 
Виолета Николова Божинова Директор 

 

 
Виржиния Емилова Тодорова Технически сътрудник

 

Владин Руменов Петков Юрисконсулт Отдел "Обществени поръчки"

 

Вяра Красимирова Ковачева Старши експерт международни проекти и инвестиции

 

 
Габриела Христова Илиева специалист деловодство  
Галин Цветанов Христов Инспектор по приходите 

 

 
Галина Димитрова Петкова Главен специалист

 

 
Галина Иванова Иванова Инспектор по приходите 

 

 
Галина Николаева Латова Главен вътрешен одитор

 

 
Галя Валериева Василева Младши експерт продажби

 

 

Галя Емилова Блехова Гл. експерт Екология

 

 
Галя Маринова Тодорова Финансов контрольор 

 

 
Генади Василев Христов Кметски наместник

 

 

Генко Веселинов Стоянов Главен юрисконсулт 

 

 
Геновева Георгиева Маринова Главен вътрешен одитор

 

 
Георги Борисов Могилски Гл.специалист културни събития и ритуали 

 

 
Георги Пламенов Тодоров Старши експерт "Спортни дейности"

 

 
Гергана Пламенова Ерменкова Мл.експерт "ПОП"

 

 
Даниела Ленинова Чобанова Гл.експерт-пълномощник кв.Кулата 

 

 
Даниела Маринова Стаменова Счетоводител, оперативен

 

 

Даниела Николаева Кръстева Старши експерт здравеопазване и социални дейности

 

 
Десислава Георгиева Даскалова Младши експерт

 

 

Десислава Иванчева Иванчева Инспектор по приходите

 

 
Десислава Илиева Маринова Старши юрисконсулт

 

Десислава Мохамед Кабрауи Мл.експерт "Регионално развитие"

 

 
Десислава Тодорова Нешева Директор на дирекция”АОРК” 

 

 
Диана Венчева Кръстева Специалист ГП

 

 
Диляна Цветомилова Йорданова Главен специалист ТО

 

 
Димитър Маринов Тодоров Гл.експерт "Компютърни технологии" 

 

 
Димитър Руменов Стоманярски Инспектор по приходите 

 

 
Дияна Венимирова Бояджиева Младши експерт

 

 

Доля Ценова Иванова Кметски наместник

 

Елена Златанова Димитрова Младши експерт ОС

 

 

Елеонора Георгиева Димитрова Старши юрисконсулт

 

 
Елеонора Димитрова Ангелова Ст.счетоводител

 

 
Елизабет Анжелова Ангелова Младши експерт международни проекти и инвестиции

 

Елица Богомилова Богданова Младши експерт

Емил Богданов Марков Мл.експерт по бюджета в дирекция „ФСД” 

 

 
Емилия Георгиева Ангелова Главен специалист-пълн. ж.к. Сениче

 

Емилия Николаева Георгиева Гл.експерт  " БП,уч. и детско здр." 

 

 
Жасмин Манолова Манолова Гл.експерт"ОС" 

 

 
Здравка Стоянова Николова старши експерт
Ива Ангелова Христова главен специалист  
Ива Георгиева Станчева Началник отдел

 

 
Ива Юриева Павлова Старши експерт оперативни програми

 

 
Ивайло Богомилов Христов Гл. експерт "Kомпютърни технологии"

 

 
Ивайло Бойчев Иванов Счетоводител  

 

 
Ивайло Даниелов Иванов Юрисконсулт

 

 
Ивайло Йорданов Иванов Финансов контрольор

 

 
Ивайло Мирославов Боянин Старши експерт

 

 
Ивайло Цолов Тошев Главен експерт АСД, УК и ОМП 

 

 
Иван Ангелов Андреев Гл.експерт "Ел. и О и В" 

 

 
Иван Георгиев Стоянов Кметски наместник - с.Мало Пещене 

 

 
Иванка Георгиева Илиева Старши счетоводител

 

 
Иванка Динчева Андреева Старши eксперт ОС

 

 
Ивелина Цветомирова Митрова Технически сътрудник

 

 
Ивета Руменова Георгиева Младши експерт

 

 
Илинка Славова Маринова Кметски наместник

 

 

Инна Цветанова Цветкова Началник отдел    
Ирена Върбанова Георгиева Гл.експерт ГС 

 

 
Ирена Георгиева Цонева Инспектор по приходите

 

 
Ирена Иванова Николова Главен експерт туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти

 

 
Ирена Йорданова Статкова Гл.експерт "Екол.инвестици"

 

 
Ирина Евгениева Крайчева специалист ГП
Ирина Николаева Димитрова Младши експерт УК и ОМП

Искра Пламенова Иванова Юрисконсулт

 

 
Йоанна Венциславова Петрова Технически сътрудник

 

 
Калин Петров Димитров Ст.експерт ТЗ

 

 
Калин Цветанов Григоров Старши експерт

 

 
Калина Красимирова Георгиева Старши експерт международни проекти и инвестиции

 

 

Камелия Гришева Петкова младши експерт СД
Капка Иванова Григориева Гл. специалист по приходите

 

 
Каролина Тихомирова Драмкинска Мл. експерт МПИ

 

 
Красимира Иванова Ангелова Главен специалист
Красимира Тодорова Кунова-Василева Младши експерт социални дейности

 

Кристина Вилис Кирилова-Пирдопска Младши експерт
Лилия Милкова Иванова Счетоводител

 

 
Лилия Петкова Желязкова Гл.специалист КС

 

 
Маргарита Савова Кочева Счетоводител - касиер

 

 
Мариана Николова Гешева Технически сътрудник

 

 
Мариела Благоева Делчева Гл.експерт по бюджета 

 

 
Мариета Валентинова Димитрова Главен експерт за работа с общински съветници

 

 

Мариета Славева Костенска Главен специалист ОПИ

 

 
Маринела Георгиева Петрова Директор 

 

 
Марио Иванов Милов Начаник отдел „Обществени поръчки” 

 

 
Мария Велизарова Димитрова Младши експерт УП

 

 
Мария Сашева Йорданова Старши експерт    
Марияна Димитрова Тонашка Директор

 

 
Мая Велиславова Мишова Ст.специалист ГС

 

 
Мая Тодорова Ценова Кметски наместник  

 

Мелина Нинкова Василева Младши експерт

 

 
Милка Ценова Стоянова Главен инспектор приходи 

 

 
Митко Анатолиев Митков Младши експерт УТ 

 

 
Надежда Томиславова Аспарухова-Павлова Инспектор по приходите 

 

 
Нанко Илиев Тодоров Кметски наместник

 

Недялко Гришев Григоров Младши експерт „Устройствено планиране” 

 

 
Нели Георгиева Иванова Гл.експерт "ОС" 

 

 
Нели Георгиева Григорова Младши експерт Екология
Нели Лилова Ценова Главен експерт „Озеленяване и ОСС” 

 

 
Нелка Маринова Илиевска Главен специалист

 

 
Николай Върбанов Иванов Гл.експерт "Компютърни технологии" 

 

 
Николай Илиянов Николов Специалист Младежки дейности

 

 
Николай Цветелинов Петров Старши експерт

 

 
Николина Атанасова Ценова Младши експерт

 

Нина Василева Дакева Секретар 

 

 
Нина Велкова Калеева Директор

 

 
Нина Иванова Вачева Технически сътрудник

 

 
Нина Иванова Кръстева Ст.експерт "Устройство на територията"

 

 
Нисения Петьова Филипова Старши експерт параграф 4
Огнян Павлов Цветков Началник отдел  

 

 
Павел Ценов Павлов ст. експерт УТ  
Пенка Симова Кицова Главен експерт Човешки ресурси 

 

 
Петър Ангелов Петров Главен счетоводител

 

 
Петър Драгоманов Атанасов Кметски наместник

 

 

Петя Ангелова Велкова Гл.експерт "АТО" 

 

 
Петя Валентинова Цветкова-Василева Мл. експерт "Общинска собственост"

 

 
Петя Георгиева Велкова-Антова Началник отдел»Общинска собственост» 

 

 
Петя Димитрова Найденова-Ценова Ст.инспектор по приходите 

 

 
Петя Тодорова Бауренска Старши експерт по бюджета

 

Петя Тодорова Викторова-Устрелска Гл.експерт"ОС" 

 

 
Пламен Благоев Борисов Главен експерт АСУ

 

 
Пламен Иванов Иванов Младши експерт социални дейности

 

 
Полина Георгиева Якимова Счетоводител

 

 
Полина Цветанова Георгиева Старши експерт

 

Полина Иванова Кръстева Главен юрисконсулт  

 

 
Радосвета Ив.Кр.-Костуркова Главен експерт култура

 

 
Радостина Миткова Нинова-Савовска Младши експерт

 

 
Ралица Ангелова Гешовска Гл.експерт "Инв. проекти" 

 

 
Ралица Илиянова Владинова Юрисконсулт 

 

 
Ралица Руменова Петкова Счетоводител  

 

 
Ралица Цветанова Генова Счетоводител   
Росица Александрова Вълчева Кметски наместник

 

Росица Огнянова Германова Юрисконсулт

 

 
Румяна Симеонова Маринова Директор

 

 
 Сашко Крумов Вълков Гл.експерт - пълн.-ж.к.Дъбника 

 

 
Серьожа Христов Пеев Гл. експерт-пълномощник 

 

 
Силвана Красимирова Николова Счетоводител 

 

 
Силвия Ангелова Коларова Главен юрисконсулт 

 

 
Силвия Василева Ганева Гл.експерт "СП" 

 

 
Силвия Георгиева Нинова Ст.експерт по бюджета  

 

 
Силвия Пекова Кошерска -Чолакова Главен експерт

 

Снежанка Александрова Шахова Директор Детска ясла № 2

 

Соня Манова Алекова Гл.специалист "АСОИ"

 

 
Стела Валериева Каменова Младши експерт ОП

 

 
Стела Петрова Димитрова Началник отдел

 

 
Стефан Ганчев Стефанов Главен експерт Транспортна и общинска инфраструктура

 

 
Стоян Милчев Александров Началник отдел 

 

 
Сузане Ендерова Моллова Счетоводител-касиер

 

 
Тамара Ивановна Колоскова Младши експерт културни събития    
Таня Красимирова Петрова Младши експерт 

 

 
Таня Найденова Ралчева Гл.специалист КС

 

 
Таня Петкова Видова Главен специалист ВО

 

 
Таня Пламенова Янкова Специалист ГП

Таня Цекова Маркова Директор Детска ясла № 5

 

Татяна Борисова Георгиева Старши експерт”Средно образование”

 

 
Теменужка Кръстева Тодорова Ст.специалист ГС

 

 
Теодора Йорданова Аврамова Старши експерт Оперативни програми
Тодор Ценов Тодоров Кметски наместник

 

 

Хари Цветков Георгиев Старши експерт културни събития

 

 
Хита Милева Маринова Счетоводител

 

 
Христина Димитрова Петрушева-Нанкова Главен вътрешен одитор

 

 
Христина Красимирова Рангелова Гл.експерт „ОП” 

 

 
Христина Маргаритова Илиева Инспектор приходи 

 

 
Христина Пл. Рачинска-Асенова Ст.експерт ТЗ

 

 
Христинка Ивайлова Вълканова Старши експерт

 

 
Христос Георгис Мингас Главен експерт ВиК 

 

 
Цветан Милов Стойчков Заместник-кмет УТ

 

Цветан Тихомиров Тодоров Младши експерт здравеопазване и СД

 

 
Цветелина Дочкова Дочева Главен специалист ТО

 

 
Цветелина Николаева Здравкова Гл. експерт за работа с общински съветници

 

 
Цветелина Симеонова Монджоловска Гл.експерт"ОС" 

 

 
Цветизара Георгиева Цветанова Ст.специалист ГС

 

 
Цветомила Станиславова Иванова специалист деловодство  
Юлия Димитрова Кръстева Директор ОП "Социални дейности"

 

Янка Минева Илиева Технически сътрудник