начало » Екология » Заповеди на Кмета на Община Враца
 

З А П О В Е Д  № 1885 от 30.10.2019 год. на Кмета на Община Враца за определяне вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на община Враца, както и за честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци за 2020 г. в районите, определени от Общински съвет-Враца с решение №414/10.11.2006 г.

Писмо за откриване на производство по издаване на общ административен акт ЗАПОВЕД на Кмета на Община Враца, за определяне вида на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ на територията на община Враца, както и за честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1813 от 22.10.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за община Враца.

З А П О В Е Д  № 1102 от 14.06.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1101 от 14.06.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно депониране на строителни отпадъци и земни маси.

З А П О В Е Д  № 1100 от 14.06.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно изпълнение изискванията на закона за управление на отпадъците.

З А П О В Е Д  № 1814 от 31.10.2017 год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ, както и честотата на сметоизвозване за община Враца за 2018 г.

З А П О В Е Д  № 952 от 30.05.2018 год. на Кмета на Община Враца, относно брането на липов цвят на територията на гр. Враца и селата на община Враца.

З А П О В Е Д  № 119 от 24.01.2017 год. на Кмета на Община Враца, относно честотата на сметоизвозването на 1-ви район гр. Враца.

З А П О В Е Д  № 1501 от 28.10.2016 год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и услугите по чл.62 от ЗМДТ за община Враца за 2017 г.

З А П О В Е Д  № 1630 от 27.10.2015год. на Кмета на Община Враца, относно границите на районите и услугите по чл.62 от ЗМДТ за община Враца за 2016 г.

З А П О В Е Д  № 2023 от 15.12.2014 год. на Кмета на Община Враца, относно спазване на Наредбата за управление на строителни отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1074 от 20.07.2015 год. на Кмета на Община Враца, относно депониране на строителни отпадъци.

З А П О В Е Д  № 1661 от 09.10.2014 год. на Кмета на Община Враца
за определяне Границите на районите и услугите по чл. 62 от ЗМДТ на община Враца за 2015 г.

З А П О В Е Д  № 1185 от 14.07.2014 год. на Кмета на Община Враца за определяне на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата.