начало » Екология » Въздух

 Разпределението на регистрирани превишения на нормите на ФПЧ10 (СДН)  по месеци за периода 2007 год. – 2018 год.

 

Качество на атмосферния въздух

В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната подобласт от Европейско- континенталната климатична област. Дните през лятото са горещи, а нощите прохладни. Зимата не е мразовита. Близостта на гр. Враца и на селата Паволче, Челопек, Згориград и Лютаджик до планината, оказва характерно влияние върху климата, като допълва в известна степен климатичните фактори с елементи на планински климат.

Съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010г. на министъра на околната среда и водите община Враца е включена като зона, в която са превишени нормите за финни прахови частици под 10 микрона (ФПЧ10) и под 2.5 микрона (ФПЧ2.5), в рамките на район „Северен/Дунавски” (с код BG0004). По тази причина, съгласно изискванията на законодателството е разработена общинска програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на установените норми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух

Качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Враца се следи от: ръчен пункт “РИОСВ-Враца” и АИС „ЖП гара”  с код BG0043A и класификация градски фонов (ГФ). Пункт АИС „ЖП гара” е въведен в експплоатация през 1994г. Ежедневно се контролират концентрациите на следните основни показатели, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух: ФПЧ10, серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон.

 

АИС „ЖП гара” измерва и метеопараметри – скорост и посока на вятъра, влажност на въздуха, температура на въздуха, слънчева радиация, барометрично налягане.

 Ежедневен бюлетин за състоянието на атмосферния въздух

Текущо състояние на атмосферния въздух в гр.Враца.