начало » --------------------------

Архив
Решение за удължаване срока за получаване на оферти 2 /второ/

от 14.06.2011

 

 

Във връзка с Решение № 650/10.06.2011 г. и № 657/14.06.2011 г. на Кмета на Община Враца  ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че сроковете в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг за реконструкция на Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Враца”, с уникален идентификационен номер в АОП: 00814-2011-0015, са удължени, както следва:

         1. Срок за получаване на офертите: до 16:00 часа на 11.07.2011 г.;

         2. Срок за получаване на документация за участие: до 17:00 часа на 17.06.2011 г.;

         3. Условия за отваряне на офертите: 10:00 часа на 12.07.2011 г.

 

 

ИНЖ. ПЕТЯ АВРАМОВА

Зам. кмет в Община Враца

 

Решение за удължаване срока за получаване на оферти 2 /второ/