начало » --------------------------

Архив
01-2016-033 Публична покана, с предмет: „Доставка, изграждане и пускане в есплоатация на система за видеонаблюдение на денонощен паркинг в ж. к. Дъбника, бл. 25 собственост на Общинско предприятие ОП „Паркинги и гаражи“, ул. Никола Войводов 17 гр. Враца“

от 14.04.2016

1. Публична покана

2. Техническа спецификация

3. Образец на оферта

4. Проект на договор