начало » --------------------------

Архив
02-2016-027 Публична покана, с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и на част «Конструктивна», упражняване на строителен надзор и контрол по време на ремонт и възстано

от 14.04.2016

1. Публична покана

Приложения:

1. Указания за подготовка на офертата

2. Образец на оферта

3. Проект на договор

4. Техническа спецификация

5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (образец)

6. Списък на екипа от експерти, който ще отговаря за изпълнение на поръчката

7. Методика за оценка на офертите