начало » --------------------------

Архив
2016-043 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на СМР - Благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ "Българче"-гр.Враца"

от 27.05.2016

Информация за публикувана в профила на купувача обява.

Приложение № 1 - Указания към участниците ФИНАЛ.

Приложение № 2 - Техническа спецификация.

Приложение № 3 - Количествена сметка.

Приложение № 4 - Детайли на парково оборудване.

Приложение № 5 - Проект на Договор СМР.

Приложение № 6 - Методика за оценка на офертите.

Приложение № 7 - Оферта - представяне на участника.

Приложение № 8 - Декларация по чл. 54, ал. 1 т.1, 2 и 7от ЗОП.

Приложение № 8а - Декларация по чл. 54, ал. 1 т. 3-5 от ЗОП.

Приложение № 9 - Декларация за подизпълнител.

Приложение № 9а - Декларация подизпълнители.

Приложение № 10 - Списък на строителството.

Приложение № 11 - Списък експерти.

Приложение № 12 - Техническо предложение.

Приложение № 13 - Линеен график НОВ.

Приложение № 14 - Декларация материали.

Приложение № 15 - Декларация за приемане на договора.

Приложение № 16 - Ценово предложение.

 

03.06.2016 Разяснение № 1, заедно със стр.5 от Приложение № 4

14.06.2016 Информация за удължаване на срока за събиране на оферти.

14.06.2016 Съобщение.

23.06.2016 Протокол 20.06.2016 г.

28.06.2016 г.     Договор № С-167 от 28.06.2016 г.