начало » --------------------------

Архив
2016-052 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

от 07.07.2016

1. Решение

2. Обявление

3. Приложения - образци.

4. Документация.

 

18.08.2016 Протокол № 1.
01.09.2016 Съобщение.
10.09.2016 Протокол № 2.
10.09.2016 Протокол № 3.
10.09.2016 Решение за определяне на изпълнител.
10.10.2016 Договор.