начало » --------------------------

Архив
2017-003 ОП по чл.14,ал.1,т.5 от ЗОП: „Сметосъбиране и сметоизвозване на бит.о-ци от общ. Враца. Поддържане чистотата на ул.мрежа и терени за общ. ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване на гр.Враца. Поч. и подд. на зел.площи и озелен.

от 26.01.2017

1. Обявление за възложена поръчка.

2. Становище №К-34 от 16.01.2017 г. на АОП.

3. Договор №У-8/26.01.2017 г. с приложения към него

4. Таблици - 10 бр.