начало » --------------------------

Архив
2017-010 Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"

от 21.03.2017

1. Решение за откриване на процедура.

 

07.04.2017 г.  Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП.

18.04.2017 г.  Обявление за възложена поръчка.

18.04.2017 г.  Договор № У-108 от 07.04.2017. 

23.10.2018 г.  Анекс към Договор № У-108 от 07.04.2017.

23.10.2018 г.  Анекс-2 към Договор № У-108 от 07.04.2017.