начало » --------------------------

Архив
2017-036 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

от 28.08.2017

1. Обява

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци

5. Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция №1

6. Количествено - стойностна сметка за Обособена позиция №2

7. Методика за оценка

 

12.09.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП

20.09.2017 г.   Протокол 1 от 20.09.2017 г.

28.09.2017 г.   Протокол 2 от 28.09.2017 г.

16.10.2017    Договор № У-234 от 12.10.2017 г. за Обос. поз. 1.

16.10.2017    Договор № У-235 от 12.10.2017 г. за Обос. поз. 2.