начало » --------------------------

Архив
2019-023 „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ФИДИК - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА – II ФАЗА” по две обособени позиции

от 22.04.2019

1. Решение за откриване на процедура

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Техническа спецификация

5. Проект на договор

6. Образци

 

21.05.2019 г.    Разяснение

26.06.2019 г.    Решение за опрделяне на изпълнител № 2061 от 26.06.2019г.

26.06.2019 г.    Доклад.

04.09.2019 г.    Информация при производство по обжалване. 

28.09.2019 г.    Договор № У-270 от 12.11.2019 г. 

28.09.2019 г.    Обявление за възложена поръчка. 

24.02.2023 г.    Обявление за приключване на договор за ОП2