Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-032 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ВG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“, И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ВG16RFOP001-5.002-0005 „НО....

от 11.06.2020

„Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане във връзка с процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, и реализацията на проект BG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“ - по четири обособени позиции.

1. Решение за откриване

2. Обявление за поръчка

3. Указания

4. Проект на Договор

5. Техническа спецификация

6. Образци

07.08.2020 г.  Протокол от 07.08.2020.

07.08.2020 г.  Решение за определяне на изпълнител № 1622 от 07.08.2020.

18.09.2020 г.  Обявление за възложена поръчка

18.09.2020 г.  Договор по Обособена позиция № 1

18.09.2020 г.  Договор по Обособена позиция № 2

18.09.2020 г.  Договор по Обособена позиция № 3

18.09.2020 г.  Договор по Обособена позиция № 4

05.04.2021 г.  Анекс към договор 202 от 31.08.2020 г

05.04.2021 г.  Анекс към договор 203 от 31.08.2020 г

05.04.2021 г.  Анекс към договор 211 от 14.09.2020 г

05.04.2021 г.  Анекс към договор 214 от 16.09.2020 г