Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
2020-033 „Доставка на кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и текстилни изделия във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по ....

от 11.06.2020

„Доставка на кухненско оборудване, домакински принадлежности и предмети за домашна употреба, и текстилни изделия във връзка с реализацията на проект BG16RFOP001-5.002-0005  „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“

1.  Решение за откриване

2.  Обявление за поръчка

3.  Указания

4.  Проект на Договор

5.  Техническа спецификация

6.  Образци

27.07.2020 г.  Протокол от 27.07.2020 г.

27.07.2020 г.  Решение за определяне на изпълнител

18.09.2020 г.  Обявление за възложена поръчка

18.09.2020 г.  Договор Д-201 от 31.08.2020 година

05.04.2020 г.  Анекс към договор 201 от 31.08.2020 г.