начало » --------------------------

Архив

08.06.2020
2020-027 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 - Девенe – Чирен - /II - 15/, община Враца“.
  1.  Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 2. Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а ЗОП 3. Решение за откриване на процедура 4. Обявление за поръчка 5. Указания 6. ...

05.06.2020
2020-026 „Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, обслужващи общинската администрация, звената към първостепенния разпоредител с бюджет, общинските предприятия и други второстепенни разпоредители с бюджет - застраховка „Пълно автокаско“,...
2020-026 „Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, обслужващи общинската администрация, звената към първостепенния разпоредител с бюджет, общинските предприятия и други второстепенни разпоредители ...

05.06.2020
2020-025 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот упи I-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“
2020-025 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот упи I-4, кв.1 по плана ...

05.06.2020
2020-024 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“
„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на ...

29.05.2020
2020-023 Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . "Сениче", гр. Враца
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци   04.06.2020г. Решение за одобряване на обявление за изменение ...

21.05.2020
2020-022 „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01 над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)
1. Обявление за поръчка 2. Решение за откриване на процедура 3. Указания 4. Проекто-договор 5. Техническа спецификация 6. Методика за оценка 7. Образци   16.06.2020 г. Протокол №1 от 16.06.2020 ...

22.04.2020
2020-021 Строително монтажни работи чрез изпълнение на доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях и полагане на ударопоглъщаща настилка
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци  11.05.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП  18.05.2020г. Протокол от 18.05.2020 година  04.06.2020г. Договор № ...

14.04.2020
2020-020 Текущ ремонт и поддръжка на автомобили и сметосъбиращи уредби за нуждите на ОП "БКС" гр. Враца
1. Обявление за откриване 2. Решение за откриване 3. Методика за оценка 4. Образци 5. Проект на договор 6. Техническа спецификация 7. Указания 28.05.2020г. Протокол № 1 от 28.05.2020 година 04.06.2020г. ...

10.04.2020
2020-019 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала „Вестител“, гр. Враца“
1. Обява 2. Teхническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 15.05.2020г. Протокол от 15.05.2020 година. 02.06.2020г. Договор № С-132 от 01.06.2020 година ...

08.04.2020
2020-018 „Услуга но застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца, включващо: 1. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от Община Враца“; 2. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца...
„Услуга но застраховане на недвижимо имущество, собственост на Община Враца, включващо: 1. „Застраховане на недвижимо имущество, собственост и стопанисвано от Община Враца“; 2. „Застраховане на недвижимо ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29