начало » --------------------------

Архив

16.07.2018
2018-038 “Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на ул.„Венец“, ж.к.Медковец, гр.Враца”.
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   31.07.2018 г.  Съобщение. 06.08.2018 г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 06.08.2018Г. 13.08.2018 г.  ПРОТОКОЛ 2 ОТ 13.08.2018Г. 28.08.2018 г.  ДОГОВОР ...

25.06.2018
2018-037 Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – проект 2“, процедура BG16RFOP001-5.001
2018-037 „Дейности, свързани с осигуряването на информация и комуникация по проект: № BG16RFOP001-5.001-0049-С01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – проект 2“, процедура BG16RFOP001-5.001 ...

22.06.2018
2018-035 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година
2018-035 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект ...

21.06.2018
2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“
2018-036 „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура BG16RFOP001-5.001-0049–С01 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, ...

14.06.2018
2018-034 РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ УЛИЦИ КЪМ ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА – ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   19.07.2018г. Протокол от 19.07.2018 ...

11.06.2018
2018-033 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   15.06.2018 г.   РЕШЕНИЕ № 1959 ОТ 15.06.2018Г. ...

05.06.2018
2018-032 „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001-0022 – С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“......
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация.    4.1  Приложение № 1 към техническа спецификация    4.2  Приложение № 2 към техническа спецификация 5. ...

05.06.2018
2018-031 "Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца по три обособени позиции"
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. ЕЕДОП. 8. Образци.   16.07.2018 г.  Протокол № 1 от 16.07.2018 ...

30.05.2018
2018-030 Доставка на работно облекло и лични предпазни средства по четири обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 06.06.2018г.  Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 13.06.2018г.  ПРОТОКОЛ 1 ОТ 13.06.2018Г. 25.06.2018г.  ПРОТОКОЛ 2 ОТ ...

25.05.2018
2018-029 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“ и „Гражданска отговорност” по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци 5. Списък - Приложение №1, №2, №3, №4, №5 и №6.   29.05.2018 г.   Разяснение 04.06.2018 г.   Съобщение на основание чл.188, ал.2 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29