начало » --------------------------

Архив

20.04.2018
2018-018 „ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Приложение №1 към Техническата спецификация. 6. Приложение №2 към Техническата спецификация. 7. Проект на договор. 8. Методика. 8. ...

20.04.2018
2018-017 Дейности по информация и публичност, по две обособени позиции
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор по Обособена позиция №1. 6. Проект на договор по Обособена позиция №2. 7. ...

04.04.2018
2018-016 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   12.04.2018 г.   Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 19.04.2018 г.   Протокол от 19.04.2018 г.  10.05.2018 г.    ...

04.04.2018
2018-015 ПОКАНА по реда на чл. 191, an. 1, т. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 ЗОП с предмет: „Упражняване на авторски надзор на обекти от реконструкцията на ВиК мрежата - Етап 1 и 2
1. Покана 2.Опис на документите 3.Техническо предложение 4.Ценово предложение 5.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 6.Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП 7.Проект на договор   25.04.2018 ...

28.03.2018
2018-014 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И РЕМОНТ СПОРТНА ЗАЛА В С. ЗГОРИГРАД, ОБЩИНА ВРАЦА- ТЕКУЩ РЕМОНТ
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. КСС 5. Образци   18.04.2018   Протокол от 18.04.2018 г. 02.05.2018 г.    Договор № C-108 ОТ 27.04.2018 г. ...

28.03.2018
2018-013 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА
1. Решение за откриване на процедура. 2. Покана. 3. Техническа спецификация. 4. Проект на договор. 5. Методика за оценка. 6. Образци. 7. Работен проект.   20.04.2018 г.      Протокол №1 от 12.04.2018 ...

13.03.2018
2018-012 УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2018 Г.
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   27.04.2018 - Доклад от 25.04.2018 ...

12.03.2018
2018-011 Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на ОП „БКС“ гр. Враца.
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   03.05.2018 г.      Протокол от ...

12.03.2018
2018-010 Изготвяне на анализ разходи-ползи, бюджет и анализ относно остойностяването на дейностите в проектното предложение на Община Враца, във връзка с кандидатстването й по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   22.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 03.04.2018 г.      Протокол от 03.04.2018г. 02.05.2018 г. ...

12.03.2018
2018-009 Изготвяне на предварително (прединвестиционно) проучване (ПИП) и съпътстващи документи във връзка с кандидатстване на Община Враца, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16М1ОР002-2.005 „Проектиране и изграждане на комп
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   22.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 02.04.2018 г.      Протокол от 02.04.2018 г. 18.04.2018 г.      ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29