начало » --------------------------

Архив

12.03.2018
2018-008 Доставка на материали за улично осветление на територията на Община Враца за 2018 година
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   11.04.2018 г.      Протокол от 11.04.2018 г. 02.05.2018 г.    Договор № Д-107 ОТ 27.04.2018 г. ...

12.03.2018
2018-007 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопастност на движението за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   21.03.2018 г.      Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 02.04.2018 г.      Протокол от 02.04.2018 г. 03.05.2018 г.      ...

08.03.2018
2018-006 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи на обекти: „Обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната част на град Враца - зони 3, 4, 5 и 6 в участъка от ул. ”Поп Сава Катрафилов
1.Становище за осъществен контрол КСИ 27/26.02.2018 г. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Обявление за поръчка. 4. Указания. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. Образци.   21.03.2018 ...

06.03.2018
2018-005 РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Покана за Об.Поз.№1. 3. Покана за Об.Поз.№2. 4. Покана за Об.Поз.№3. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. Методика за оценка. 8. Образци. 9. Технически проекти.   17.04.2018 ...

26.02.2018
2018-004 „Избор на изпълнител за обслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   06.03.2018   Съобщение на основание чл. 188, ал.2 от ЗОП 14.03.2018   Протокол, утвърден на 14.03.2018 г. 26.03.2018   Договор ...

19.02.2018
2018-003 „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДГ „ЗНАМЕ НА МИРА“, Ж.К. „ДЪБНИКА”, ГРАД ВРАЦА“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци. 8. Технически проект.   21.03.2018 ...

07.02.2018
2018-002 Доставка на сол за посипване на пътища /против заледяване/ за зимно поддържане на уличната мрежа на трад Враца и населените места в общината
1. Решение.   18.04.2018   Обявление за възложена поръчка. 18.04.2018   Договор. ...

22.01.2018
2018-001 ДЕЙНОСТИ ПО ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ГОДИНА, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Образци. 6. Проект на договор по обос. поз. 1. 7. Проект на договор по обос. поз. 2. 8. Проект на договор по обос. поз. 3.   16.03.2018 г.   ...

21.12.2017
2017-051 ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ПЕШЕХОДНА ЗОНА ГР. ВРАЦА - ЗОНИ 3, 4, 5 И 6 В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. ”ПОП САВА КАТРАФИЛОВ” ДО УЛ. ”КРЪСТЬО БЪЛГАРИЯТА
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Работен проект. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка. 7. Образци.   12.01.2018 г.     Разяснение.  22.01.2018 ...

11.12.2017
2017-050 Изпълнение на Инженеринг във връзка с реализацията на НПЕЕ на многофамилните жилищни сгради на територията на община Враца за обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Враца бул. "Христо Ботев" № 140, бл. "Май № 1
1.Становище за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП. 14.12.2017 г. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Обявление за поръчка. 4. Указания. 5. Техническа спецификация. 6. Проект на договор. 7. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29