начало » --------------------------

Архив

28.11.2017
2017-049 ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И НАПИТКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”, ДЕТСКИ И СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци.   18.12.2017   Разяснение.                               ...

15.11.2017
2017-048 „Избор на изпълнител за изготвянето на материали, които да дават информация и комуникация по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца” по две обособени позиции”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   19.12.2017   Протокол от 19.12.2017 г. ...

08.11.2017
2017-047 „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ГОДИНА ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика. 7. Образци. 8. Технически проекти.   21.11.2017 г.     ...

02.11.2017
2017-046 „Основен ремонт на ул. „Теменуга”, ж.к. „Толбухин –юг”, град Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. КСС 5. Образци 6. Работен проект   20.11.2017 г.     Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.  19.12.2017 г.     Протокол от 19.12.2017 ...

02.11.2017
2017-045 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по шест обособени позиции”
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци 7. Становище за осъществен контрол КСИ - 196/31.10.2017   13.11.2017 г.     Становище за осъществен ...

01.11.2017
2017-044 „Доставка на контейнери тип „Ракла“, с обем 1,1 куб. м и кошчета за нуждите на Община Враца през 2017 година”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   08.11.2017   Съобщение по чл. 188, ал.2 от ЗОП 17.11.2017   Протокол 17.11.2017 г.  12.12.2017   Договор Д-275 от 07.12.2017 ...

27.09.2017
2017-043 Обществена поръчка с предмет: "Доставка на горива за нуждите на ОП БКС, град Враца за 36 месеца.
27.09.2017 г.  Становище на АОП за осъществен контрол – КСИ-17025.09.2017 година. 27.09.2017 г.  Решение за откриване на процедура. 29.09.2017 г.  Texническа спецификация. 12.10.2017 г.  Становище на ...

20.09.2017
2017-042 „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение с пълно администратиране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Враца”.
1. Обявление за откриване на процедура. 2. Решение за откриване на процедура. 3. Указания. 4 Техническа спецификация. 5. Приложение към Техническата спецификация. 6. Проект на договор 7. Образци.   16.11.2017 ...

15.09.2017
2017-041 „Изграждане на тренировъчно игрище с изкуствена настилка в УПИ ХХІІ-5 кв.236 по плана на спортен комплекс гр.Враца”
1. Обява 2. КСС 3. Техническа спецификация 4. Методика за оценка на офертите 5. Проект на договор 6. Образци   04.10.2017 г.  ПРОТОКОЛ 1 от 04.10.2017г. 13.10.2017 - Протокол от №2 от 13.10.2017 ...

13.09.2017
2017-040 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ПРЕЗ 2017 – 2018 ГОДИНА“
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Образци. 6. Проект на договор.   13.10.2017 - Протокол от 12.10.2017 г.  13.10.2017 - ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29