начало » --------------------------

Архив

24.03.2020
2020-017 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 - Девенe – Чирен - /II - 15/, община Враца“
1. Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 2. Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а от ЗОП. ...

18.03.2020
2020-016 „Доставка на течни горива, за нуждите на автомобилите, собственост на Община Враца, обслужващи Общинска администрация, общински предприятия и звена по две обособени позиции“
 Решение за откриване на процедура 10.04.2020г. Обявление за възложена поръчка 10.04.2020г. Договор № 376 от 31.03.2020 г. 10.04.2020г. Договор № 377 от 31.03.2020 г. 14.07.2022г. Обявление за приключване ...

11.03.2020
2020-015 „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа /ОПМ/- сезон 2020/2021 година“
 1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Приложение № 1 към техническата спецификация 6. Приложение № 2 към техническата спецификация 7. Проект на договор 8. Образци   03.04.2020 ...

11.03.2020
2020-014 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища към Община Враца, Звено “Други дейности по ...
2020-014 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища ...

04.03.2020
2020-013 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища към Община Враца, Звено “Други дейности по ...
2020-013 „Обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в общинска администрация - Враца, Звената към нея, Здравен медиатор и Медицински специалисти в здравни кабинети, в детски градини и училища ...

27.02.2020
2020-012 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за благоустрояване при блокове Орбита №11,12, и 13, УПИ-1-40, кв.48 но плана на ж.кДъбннка, гр. Враца“
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на Договор 4. Образци 09.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 16.03.2020г.  Протокол утвърден на 16.03.2020 година 13.04.2020г.  Договор ...

27.02.2020
2020-011„Инженеринг-проектиране, изпълнение нa CMP и осъществяване нa авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот УПИ 1-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на Договор 6. Образци   06.03.2020г.  Писмено разяснение 24.03.2020г.  Съобщение на ...

27.02.2020
2020-010 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на CMP и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . "Сениче, гр. Враца"
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   06.03.2020г.  Писмено разяснение 26.03.2020г.  Решение за прекратяване 26.03.2020г.  ...

27.02.2020
2020-009 „Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на община Враца”
1. Обява 2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 3. Проект на договор 4. Образци   09.03.2020 г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 17.03.2020 г.  Протокол от 17.03.2020 година 02.04.2020 г.  Договор ...

27.02.2020
2020-008 "Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3.  Проект на договор 4.  Образци 09.03.2020г.  Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП 16.03.2020 г. Протокол утвърден на 16.03.2020 година 13.04.2020г.  ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29