начало » --------------------------

Архив

21.03.2017
2017-010 Възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"
1. Решение за откриване на процедура.   07.04.2017 г.  Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП. 18.04.2017 г.  Обявление за възложена поръчка. 18.04.2017 г.  Договор № У-108 от 07.04.2017.  23.10.2018 ...

22.02.2017
2017-009 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   Разяснение. 14.03.2017 г.  Протокол №1. 21.03.2017 г.  Протокол №2. 11.04.2017 г.  ДОГОВОР 1111-11.04.2017. ...

21.02.2017
2017-008 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на НУ „Софроний Врачански“, град Враца – училищна сграда“
  Съобщение за прекратяване възлагането на обществената поръчка по чл.193 от ЗОП. 1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. ...

20.02.2017
2017-007 „Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   08.03.2017 г. Протокол. 27.03.2017 г. Договор Д-98 от 27.03.2017. ...

17.02.2017
2017-006 Ремонт настилка покрита лекоатлетическа писта в спортен комплекс "Христо Ботев", гр.Враца
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. КСС - Образeц. 5. Проект на договор.   02.03.2017 г.    Разяснение. 07.03.2017 г.    Протокол №1. 10.03.2017 г.    Протокол №2. 27.03.2017 ...

13.02.2017
2017-005 Разработване и внедряване на софтуер, на интегрирани решения и IT одит
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за обществена поръчка. 3. Проект на договор. 4. Образци. 5. Техническа спецификация. 6. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА. 7. УКАЗАНИЯ.   10.03.2017 г.  Разяснение. ...

09.02.2017
2017-004 Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Враца през 2017 г.
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Проект на договор.   Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти.     ...

26.01.2017
2017-003 ОП по чл.14,ал.1,т.5 от ЗОП: „Сметосъбиране и сметоизвозване на бит.о-ци от общ. Враца. Поддържане чистотата на ул.мрежа и терени за общ. ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване на гр.Враца. Поч. и подд. на зел.площи и озелен.
1. Обявление за възложена поръчка. 2. Становище №К-34 от 16.01.2017 г. на АОП. 3. Договор №У-8/26.01.2017 г. с приложения към него 4. Таблици - 10 бр. ...

12.01.2017
2017-002 “Oбслужване на обект „Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци” в п.и.12259.153.4, м. ”Орешака”, землище град Враца”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци.     16.02.2017 г. Договор №У-34-14.02.2017. ...

06.01.2017
2017-001 Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК - Интегриран проект за воден цикъл на град Враца - II фаза"
  1. Решение за откриване на процедура № 12/06.01.2017 2. Подробни мотиви за откриване на процедура по чл.79, ал.1, т.3 "б" към Решение за откриване на процедурра № 12/06.01.2017 на обществена поръчка ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29