начало » --------------------------

Архив

28.11.2016
2016-075 „Изпълнение на СМР във връзка с повишаване на енергийната ефективност в СОУ „Васил Кънчов“, гр. Враца по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци. 5. KS_Васил Кънчов1_rev_OP.       30.12.2016 ...

16.11.2016
2016-074 „Зимно поддържане на общинска пътна мрежа и част от уличната мрежа в селата - сезон 2016/2017 година“
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Приложение А1. 6. Приложение А2.   24.11.2016 г.     СЪОБЩЕНИЕ. 01.12.2016 г.     Протокол. 06.12.2016 г.     Договор с ...

27.10.2016
2016-073 „ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА - СЕЗОН 2016/2017”
1. Обява 2. Техническа спецификация. 3. Проект на договор 4. Образци. 5. Приложение А1. 6. Приложение А2.   03.11.2016 г.  Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти. 08.11.2016 г.  ...

14.10.2016
2016-072 Проучвателни дейности (инженерно-геоложки и хидроложки проучвания), лабораторни изследвания, изготвяне на доклад за инженерно – геоложки и хидрогеоложки условия в района на свлачището, геодинамична оценка за състоянието му и проектиране в района
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Договор-проект.   19.10.2016    Становище на "Геозащита Плевен" EOOД. 31.10.2016    ПРОТОКОЛ 1. 17.11.2016    ПРОТОКОЛ 2.  01.12.2016    Договор-ХИДРО- ...

05.10.2016
2016-071 „Текущ ремонт на Покрита лекоатлетическа писта към спортен комплекс „Христо Ботев“ “.
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. КСС   03.11.2016    ПРОТОКОЛ 1. 03.11.2016    ПРОТОКОЛ 2. 11.11.2016    Договор с ДЗЗД "АСФ" ...

21.09.2016
2016-70 Осигуряване на достъпна среда в Община Враца, съгласно изискванията на Проект "Красива България", чрез изграждане на два броя асансьора в сградата на общинска администрация - Враца
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. КСС   14.10.2016г.   Протокол.  28.10.2016г. Договор №С-245 от 17.10.2016 г. ...

21.09.2016
2016-69 Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Образци 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация   28.09.2016г. Съобщение 05.10.2016г. Протокол. 28.10.2016г. Договор №У-253 от 29.10.2016 г.   ...

12.09.2016
2016-068 „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализация на проект: „Демонстрационен център за локални инсталации и технологии за пречистване на отпадъчни води”
1. Обява. 2. Техническо задание. 3. Образци. 4. Проект на договор. 5. Обобщено КСС. 6. Скица. 20.09.2016г. Разяснение 28.09.2016г. Съобщение за УДЪЛЖАВАНЕ на СРОКА. 03.10.2016г.   Протокол 14.10.2016г.   ...

31.08.2016
2016-067 обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици на територията на община Враца“.
  1. Указания. 2. Методика за оценка. 3. Техническа спецификация. 4. Образци. 5. Проект на договор. 6. Обявление за поръчка. 7. Решение за откриване на процедурата.   07.09.2016 . Решение за промяна. 07.09.2016 . Методика ...

26.08.2016
2016-066 Обществена поръчка с предмет: „Доставка на моторни превозни средства за нуждите на Община Враца”
1. Обява. 2. Техническа спецификация. 3. Образци. 4. Договор-проект.   02.09.2016 Съобщение. 10.09.2016 Протокол. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29