начало » --------------------------

Архив

19.08.2016
2016-064 Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
1. Обява. 2. Образци. 3. Договор-проект 2 бр. 4. Техническа спецификация.   30.08.2016 г. Протокол №1. 26.09.2016г.  Протокол №2.   Договор Д-249 от 21.10.2016 г. по ОП-1.   Договор У-234 от 30.09.2016 ...

16.08.2016
2016-062 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Враца“.
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Образци.     14.09.2016 г. ...

05.08.2016
2016-059 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Враца” по ОП „Добро управление” 2014-2020, по 5 /пет/ обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Технически спецификации 5 бр. 4. Договор-проект 5 бр. 5. Концепция за брандинг. 6. Единен наръчник за бенефициента.   09.08.2016 г. Разяснение. 19.08.2016 г. Протокол №1. 01.09.2016 ...

05.08.2016
2016-061 „Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 6) от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на общински сгради на територията на град Враца“
1. Решение 2. Обявление 3. Документация.   23.08.2016  Разяснение. 24.08.2016  Разяснение 2. 17.09.2016 г. Протокол. 17.09.2016 г. Решение за определяне на изпълнител. 06.10.2016 г. Договор. ...

05.08.2016
2016-058 „Изпълнение на дейности по информация и публичност, по проект „FIESTA - целенасочени действия за интелигентно спестяване на енергия в семействата” по програма „Интелигентна енергия за Европа”, по 2 /две/обособени позиции
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация ОП 1. 4. Техническа спецификация ОП 2. 5. Договор-проект по Обособена позиция 1 и 2.   11.08.2016 г. Разяснение. 26.08.2016 г. Протокол. 15.09.2016 ...

03.08.2016
2016-057 "Периодично техническо обслужване на моторни превозни средства, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, подмяна на резервни части, материали и консумативи за моторни превозни средства, собственост на Община Враца.
1. Обява. 2. Образци. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект по Обособена позиция 1. 5. Договор-проект по Обособена позиция 2.   15.08.2016 Протокол 1 от 12.08.2016 г. 29.08.2016 Протокол 2 ...

22.07.2016
2016-056 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕНОНОЩНА (ВЪОРЪЖЕНА И НЕВЪОРЪЖЕНА) ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОПУСКВАТЕЛЕН РЕЖИМ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ВРАЦА“.
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.     22.08.2016 г. Протокол 1 - 22.08.2016. 15.09.2016 г. Съобщение за отваряне на ценови оферти. 20.09.2016 г. Решение 20.09.2016г. ...

15.07.2016
2016-054 Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на многофамилни жилищни сгради в град Враца, съгласно Закона за енергийната ефективност и при условията и по реда, определен от Наредба 16-1594 от 2013 година и архитектурно заснемане
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   18.07.2016 г. Разяснение. 29.07.2016 Протокол 1 от 29.07.2016 г.. 19.08.2016 ...

15.07.2016
2016-053 Паспортизация на общински сгради и съоръжения съгласно Наредба № 5/2006 година на МРРБ на територията на община Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   18.07.2016 г. Разяснение. 19.07.2016 г. Съобщение за прекратяване. ...

15.07.2016
03-2016-042 Инженеринг - проектиране и изграждане на ново улично осветление на гр. Враца
Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Обява. 2. Приложения. 3. Техническа спецификация. 4. Договор-проект.   21.07.2016 г. Съобщение за прекратяване.   ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29