начало » --------------------------

Архив

07.07.2016
2016-052 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
1. Решение 2. Обявление 3. Приложения - образци. 4. Документация.   18.08.2016 Протокол № 1. 01.09.2016 Съобщение. ...

07.07.2016
2016-051 обществена поръчка с предмет Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Враца по шест обособени по
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Договор-проект.   13.07.2016  Разяснение. 19.07.2016  Разяснение 2. 21.07.2016  Решение за одобряване на обявление за изменение. 22.07.2016  Разяснение ...

24.06.2016
2016-045 Обява за събиране на оферти с предмет:"Периодично техническо обслужване на МПС, включващо профилактика, ремонт и поддръжка на автомобилите, собственост на Община Враца
1. Документация. 2. Проект на договор. 3. Приложения.   29.06.2016 Разяснение № 1 29.06.2016 НОВО Приложение № 5.1 29.06.2016 НОВО Приложение № 5.2 30.06.2016 Разяснение № 2 30.06.2016  СПИСЪК ...

21.06.2016
2016-046 Публично състезание - СМР по НПЕЕМЖС на територията на Община Враца - 4 ОП
1. Решение 2. Обявление 3. Указания. 4. Техническа спецификация.      Приложения. 5. Количествени сметки. 6. Приложения (Образци).   01.07.2016 Разяснение. ...

27.05.2016
2016-043 Обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Изпълнение на СМР - Благоустрояване на дворно пространство на ОДЗ "Българче"-гр.Враца"
Информация за публикувана в профила на купувача обява. Приложение № 1 - Указания към участниците ФИНАЛ. Приложение № 2 - Техническа спецификация. Приложение № 3 - Количествена сметка. Приложение № ...

20.05.2016
2016-040 Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството на обекти в гр. Враца във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"
  Информация за публикувана в профила на купувача обява. 1. Документация. 2. Приложение № 1 - Списък на персонал. 3. Приложение № 2 Представяне. 4. Приложение № 3 - Декларация по чл. 54, ал. 1 от ...

20.04.2016
03-2016-037 „Предоставяне на консултантски услуги при разработването и окомплектоването на проектно предложение за кандидатстване на община Враца, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци 5. Проект на договор 6. Техническа спецификация   03.06.2016 Протокол № 1 / 31.05.2016 г. 11.01.2017 РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ.   ...

14.04.2016
02-2016-027 Публична покана, с предмет: „Изготвяне на оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите, в т.ч. и на част «Конструктивна», упражняване на строителен надзор и контрол по време на ремонт и възстано
1. Публична покана Приложения: 1. Указания за подготовка на офертата 2. Образец на оферта 3. Проект на договор 4. Техническа спецификация 5. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета ...

14.04.2016
04-2016-036 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение
04-2016-036 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, ...

14.04.2016
01-2016-033 Публична покана, с предмет: „Доставка, изграждане и пускане в есплоатация на система за видеонаблюдение на денонощен паркинг в ж. к. Дъбника, бл. 25 собственост на Общинско предприятие ОП „Паркинги и гаражи“, ул. Никола Войводов 17 гр. Враца“
1. Публична покана 2. Техническа спецификация 3. Образец на оферта 4. Проект на договор   ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29