начало » --------------------------

Архив

11.03.2016
02-2016-014 Публична покана, с предмет: Доставка на материали за поддържане на улично осветление и радиофикационни мрежи на територията на община Враца
1. Публична Покана 2. Указания към участниците 3. Образец на Оферта 4. Проект на договор 5. Техническа спецификация 6. Списък на доставките   18.03.2016 г.     Разяснения. ...

08.03.2016
03-2016-011 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на авторски надзор на обекти от реконструкцията на ВиК мрежата - Етап 1 и Етап 2, в рамките на проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”.
1. Решение         01.04.2016г. Договор № У-84 от 23.03.2016 г. ...

25.02.2016
03-2016-009 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР за обект „Многофамилна жилищна сграда в гр. Враца, ж.к. Дъбника, бл. 124, одобрена за финансиране по „Националната програма за енергийна ефективност"
1. Решение 2. Обявление 3. Документация. 4. Приложения. 5 Проект на договор. 6 КСС. 15.03.2016  Приложения Архитектура.     15.03.2016  Разяснение. 22.03.2016  Разяснение 2.         КСС - ново.           ПРИЛОЖЕНИЕ ...

16.02.2016
03-2016-008 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по предварителна обработка (шредиране) и оползотворяване на отпадъци
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Проект на договор.   18.02.2016 Решение за прекратяване. ...

04.02.2016
02-2016-006 Публична покана, с предмет: Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Враца за 2016 г.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на оферта за ОП-1. 4. Образец на оферта за ОП-2. 5. Проект на договор. 6. Техническа спецификацияза ОП-1. 7. Техническа спецификацияза ...

29.01.2016
03-2016-007 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Поддръжка и ремонт на хоризонтална маркировка, знаци и сигнализация на уличната мрежа, свързани с организацията и безопасността на движението в гр. Враца и населените места на тер
1. Решение 2. Обявление 3. Документация за участие. 4. Образци. 5. Проект на договор. 6. Договор № У-5 от 13.01.2017       ...

21.01.2016
02-2016-002 Публична покана, с предмет: Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца за 2016 г.
1. Публична Покана 2. Указания за подготовка на офертата. 3. Образец на оферта. 4. Проект на договор. 5. Техническа спецификация. 6. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на ...

20.01.2016
03-2016-004 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Мито Орозов №45.
Решение № 142 / 19.01.2016 г.       04.02.2016 г. Решение № 399 / 04.02.2016 г. ...

20.01.2016
03-2016-003 – Договаряне без обявление с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики на многофамилна жилищна сграда в гр.Враца, ул. Васил Кънчов №2А.
Решение № 143 / 19.01.2016 г.       04.02.2016 г. Решение № 398 / 04.02.2016 г. ...

08.01.2016
02-2016-001 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Враца по обособени позиции (ОП)
1. Публична Покана 2. Техническа спецификация. 3. Методика за оценка. 4. Образец на оферта за ОП-1. 5. Образец на оферта за ОП-2. 6. Проект на договор за ОП-1. 7. Проект на договор за ОП-2. 8.Образец на ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29