начало » --------------------------

Архив

16.12.2015
02-2015-101 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обслужване на обект "Разтоварище за строителни и неопасни производствени отпадъци", п.и. 12259.153.4, в м. "Орешака" землището на гр. Враца
1.Публична Покана 2.Образец на оферта. 3.Проект на договор. 4.Образец на декларация за оборудване. 5.Образец на декларация за приемане клаузите на договора.   Утвърден от възложителя Протокол. ...

21.10.2015
03-2015-099 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения     30.12.2015 Протокол № 1 от 20.11.2015 г. ...

20.10.2015
03-2015-098 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА, ВСЛЕДСТВИЕ НА НАВОДНЕНИЯТА ПРЕЗ М. ЮЛИ И АВГУСТ 2014 Г.
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   19.11.2015 г.  Решение №2566 / 19.11.2015 г. за прекратяване процедурата. ...

16.10.2015
03-2015-094 – Договаряне без обявление с предмет: Изпълнение на допълнителни СМР в Младежки център - Враца
1. Решение за откриване.   16.10.2015 Решение № 2798. 16.10.2015 Доклад+Протокол. ...

12.10.2015
03-2015-097 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Архитектурно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и на техническ
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения   12.11.2015 г.  Решение за лрекратяване. 18.11.2015 г.  Протокол №1 . 26.11.2015 г.  Съобщение за отваряне на ценовите оферти. ...

09.10.2015
04-2015-091 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА - КЛУБ НА КМЕТСТВО С. ВЛАСАТИЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, УПИ І-113 КВ. 29
1. Решение 2. Обявление 3. Документация 4. Приложения 5. Количествена сметка.   21.10.2015 г. Отговор № 1 - разяснения по зададени въпроси към 20.10.2015 ...

02.10.2015
03-2015-092 Открита процедура по ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Враца по 4 обособени позиции
03-2015-092 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Разработване на работни проекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ...

02.10.2015
02-2015-088 Публична покана за "Провеждане на обучения на младежи в курс по английски език, информатика, фризьорство и шивачество"
1. Публична Покана 2. Техническа спецификация 3. Указания към участниците 4. Образец на оферта 5. Приложения 6. Проект на договор       ...

29.09.2015
02-2015-090 Публична покана за доставка и монтаж (когато е приложимо) на кухненско оборудване за нуждите на ОП Социални дейности, Община Враца
1. Публична Покана 2. Оферта - образец 3. Техническа спецификация 4. Проект на договор     02.11.2015 г. Договор ...

16.07.2015
03-2015-066 Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: Изпълнение на пакет за повишаване на енергийната ефективност на Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс ,,Христо Ботев“ – град Враца
1.Решение. 2.Обявление. 3.Указания. 4.Техническа спецификация. 5.Количествена сметка. 6.Образци за подготовка на офертата. 7.Проект на договор. 8.Технически проект.   ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29