начало » --------------------------

Архив

20.02.2020
2020-007 „Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 3. Образци 25.02.2020 г.  Съобщение за прекратяване ...

18.02.2020
2020-006 „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   20.03.2020 г.  Решение за прекратяване на процедура с изх.  ...

17.02.2020
2020-005 „Доставка на декоративна растителност и цветя за нуждите на Общинско предприятие „БКС“ - град Враца“
  1. Решение   2. Обявление   3. Указания   4. Техническа спецификация   5. Проект на договор   6. Методика за оценка на офертите   7. Образци 12.03.2020 г.  Протокол от 12.03.2020 година 12.03.2020 ...

17.02.2020
2020-004 "Доставка на оборудване за създаване на трансгранична точка за подобряване на капацитета на администрацията за преодоляване на кризисни ситуации и бедствия във Враца", по 5 обособени позиции".
 1. Решение за откриване на процедура  2. Обявление за поръчка  3. Становище №17 от 31.01.2020г. от АОП за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП 18.02.2020г.  Указания 18.02.2020г.  Образци 18.02.2020г.  ...

05.02.2020
2020-003 "Изпълнение на дейности за овладяване на популацията на безстопанствени животни за 2020 година"
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци 05.03.2020г.  Решение за определяне на изпълнител с изх. №613 от 05.03.2020 ...

29.01.2020
2020-002 "Доизграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца"
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци 8. Технически проект   07.02.2020 г.  Писмено разяснение 24.02.2020 ...

21.01.2020
2020-001 "Доставка на материали за улично осветление на територията на община Враца за 2020 година"
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор 4. Образци   19.02.2020 г.  Протокол от 18.02.2020 г. 05.03.2020 г.  Договор № Д-30 от 04.03.2020 г.   ...

07.01.2020
2019-063 Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци, в "Сепарираща инсталация" към РДНО Враца
1. Договор № Y-325 от 31.12.2019 година 2. Обявление за възложена поръчка   ...

13.12.2019
2019-062 ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛИЦИ АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ, ГЕОРГИ КИРКОВ, ХРИСТО БОТЕВ, ШИПКА, ХАДЖИ ДИМИТЪР, ЧАПАЕВ, ИСКЪР И Д
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци   15.01.2020 г.  Протокол №1 ...

02.12.2019
2019-061 УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДОСТАВКА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци   31.12.2019 г.  Писмено разяснение 10.01.2020 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29