начало » --------------------------

Архив

15.08.2019
2019-040 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   26.08.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 10.09.2019 г.    Протокол от 10.09.2019 г. 09.10.2019 г.    Договор ...

02.08.2019
2019-039 Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца - пряко договаряне
1. Решение за откриване на процедура 2. Покана за участие 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   12.08.2019 г.    Доклад и Протокол. 12.08.2019 г.    Решение за ...

05.07.2019
2019-038 Застраховане на МПС, собственост на Община Враца, стопанисвани от общинските предприятия - застраховка „Пълно автокаско“, „Злополука на местата в МПС“, „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и Обща гражданска отговорност
1. Обява 2. Техническа спецификация ОП 1 3. Техническа спецификация ОП 2 4. Списъци 5. Проект на договор 6. Образци   10.07.2019 г.    Писмено разяснение.          Техническо предложение -Образец ...

05.07.2019
2019-037 Осигуряване на информация на обществеността за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Враца
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Образци 6. Проект на договор   01.08.2019 г.    Решение за определяне на изпълнител №2374 от ...

05.07.2019
2019-036 „Изготвяне на рекламни и информационни материали“, по обособени позиции“
1. Решение за откриване на процудурата 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация за ОП 1 5. Техническа спецификация за ОП 2 6. Образци 7. Проект на договор за ОП 1 8. Проект ...

05.07.2019
2019-035 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ЧЕЛОПЕК, ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение 2. Обявление 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Методика за оценка на офертите 7. Образци   10.07.2019 г.    Решение за прекратяване. ...

25.06.2019
2019-034 Застраховане на МПС, собственост на Община Врацa и стопанисвани от общински предприятия, със застраховка - „Пълно автокаско“, „Злополука на лица в МПС“ и „Гражданска отговорност” на автомобилистите по две обособени позиции
1. Обява 2. Техническа спецификация ОП 1 3. Техническа спецификация ОП 2 4. Списъци  5. Проект на договор  6. Образци   02.07.2019 г.    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 193 ОТ ЗОП ...

03.06.2019
2019-033 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   13.06.2019 г.    Съобщение на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП. 18.06.2019 г.    Съобщение за прекратяване. ...

27.05.2019
2019-031 Доставка на употребявани моторни превозни средства и специализирано оборудване за нуждите на ОП БКС ,ОП „Паркинги и гаражи“ и ОП „Спорт и туризъм“ – Враца, по седем обособени позиции
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. ЕЕДОП 7. Образци   31.07.2019 г.    Решение за прекратяване на процедурата. 31.07.2019 ...

23.05.2019
2019-032 Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   17.06.2019 г.    Решение за прекратяване №1992 от 17.06.2019г. 28.06.2019 ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29