начало » --------------------------

Архив

15.04.2019
2019-020 ДОСТАВКА НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   17.04.2019 г.    Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна ...

12.04.2019
2019-019 Дейности по осигуряване на информация и комуникация в изпълнение на проект: Нови възможности за възрастни и хора с увреждания в община Враца
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор ОП 1 6. Проект на договор ОП 2 7. Проект на договор ОП 3 8. Образци   20.06.2019 г.    Протокол ...

11.04.2019
2019-018 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА 2019 ГОДИНА
1. Решение за откриване 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Проект на договор 6. Образци   14.05.2019 г.    Протокол от 14.05.2019г.  14.05.2019 г.    Решение за определяне ...

08.04.2019
2019-017 „СТРОИТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ПО ФИДИК - ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ НА ГРАД ВРАЦА – II ФАЗА”
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   03.05.2019г.  Протокол от 03.05.2019 г. 27.05.2019г.  Договор У-84 от 03.05.2019 г. ...

03.04.2019
2019-016 Текущ ремонт и поддръжка на автомобили и сметосъбиращи уредби за нуждите на ОП „БКС”
1. Решение за откриване на процедура 2. Обявление за поръчка 3. Указания 4. Техническа спецификация 5. Методика за оценка 6. Образци 7. Проект на договор   16.05.2019 г.    Протокол от 16.05.2019г.  16.05.2019 ...

29.03.2019
2019-015 Доставка на стандартни пътни знаци и материали по организация и безопасност на движението за нуждите на Община Враца
1. Обява 2. Техническа спецификация 3. Проект на договор  4. Образци   30.04.2019г.  Протокол от 30.04.2019 г. 17.05.2019г.  Договор Д-120 от 13.05.2019 г. 14.06.2019г.  Допълнително споразумение. ...

29.03.2019
2019-013 Предоставяне на услуги по предварителна обработка (сортиране) на смесени битови отпадъци в "Сепарираща инсталация" към РДНО Враца
1. Обявление за възложена поръчка. 2. Договор У-44 от 01.03.2019 година. ...

28.03.2019
2019-014 „Упражняване на строителен надзор и контрол по време на изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“, процедура ВG16RFOP001-5
1. Становище за осъществен контрол по чл. 232 от ЗОП. 2. Становище за извършена проверка от външен експерт по чл. 232а от ЗОП. 3. Решение за откриване 4. Обявление за поръчка 5. Указания 6. Техническа ...

28.02.2019
2019-012 ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВРАЦА
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   07.03.2019 г.    Решение за одобряване на обявление за ...

28.02.2019
2019-011 СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ДОГОВОР ЗА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   03.04.2019г.   Съобщение. 23.04.2019г.  Протокол № 1 14.05.2019г.   Съобщение 1. 31.05.2019г.  ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29