начало » --------------------------

Архив

28.02.2019
2019-010 ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОН ВРАЦА
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация.     ПУП     ПИП     ОВОС 5. Проект на договор. 6. Образци.   21.03.2019 г.    Разяснения 10.04.2019 г.    Протокол № 1 17.04.2019 ...

28.02.2019
2019-009 Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“ гр. Враца по ПМС № 315 от 19 декември 2018 г.
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци. 8. СТАНОВИЩЕ за извършена проверка от външен експерт по чл. ...

19.02.2019
2019-008 „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА“
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   08.04.2019 г.    Протокол от 08.04.2019 ...

19.02.2019
2019-007 „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА“, по две обособени позиции
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Методика за оценка на офертите. 7. Образци.   02.05.2019г.  Решение за определяне ...

13.02.2019
2019-006 Предоставяне на услуги по приемане и съхраняване на битови отпадъци на територията на РДНО Враца, м. ”Орешака”, землище град Враца
  1. Обявление за възложена поръчка. 2. Становище № К-59 от 21.01.2019 година на Агенцията по обществени поръчки. 3. Договор У-13 от 06.02.2019 година.   15.02.2021 Допълнително споразумение № 2 от ...

11.02.2019
2019-005 ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНА ТОЧКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ И БЕДСТВИЯ ВЪВ ВРАЦА
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация ОП 1. 5. Техническа спецификация ОП 2. 6. Техническа спецификация ОП 3. 7. Проект на договор ОП 1. 8. Проект на договор ОП 2. 9. ...

08.02.2019
2019-004 Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 2“ по три обособени позиции
1. Решение. 2. Обявление. 3. Указания. 4. Техническа спецификация.          Приложение №1 към Техническа спецификация.          Приложение №2 към Техническа спецификация.          Приложение №3 към Техническа ...

28.01.2019
2019-003 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ ЗА 2019 ГОДИНА
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор. 6. Образци.   26.02.2019 г.    Протокол от 26.02.2019 г. 26.02.2019 г.    Решение ...

22.01.2019
2019-002 Изпълнение на мерки за публичност и визуализация по проект: „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020 година“, по две обособени позици
1. Решение за откриване. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор ОП 1. 6. Проект на договор ОП 2. 7. Образци.   Разяснение. Разяснение 2. Разяснение ...

21.01.2019
2019-001 Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във връзка с Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца – Проект 1“ по две обособени позиции
1. Решение за откриване на процедура. 2. Обявление за поръчка. 3. Указания. 4. Техническа спецификация. 5. Проект на договор ОП 1. 6. Проект на договор ОП 2. 7. Методика за оценка на офертите. 8. ...


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29